OPINIÓ
ASERRANO@ELPUNTAVUI.CAT - 3 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

Cs pacta amb Vox

ANNA SERRANO - ASERRANO@ELPUNTAVUI.CAT
“No és cert, com s’entes­ten a rei­te­rar alguns amb insistència, que Vox se situï en l’arc del cen­tre­dreta

Ciu­ta­dans i el PP han pac­tat amb Vox. Han arri­bat a un acord amb l’extrema dreta. S’hi han aliat. En un moment en què els d’Albert Rivera inten­ten de totes les mane­res pos­si­bles dis­tan­ciar-se de la incòmoda for­mació de San­ti­ago Abas­cal, és bo recor­dar que això és exac­ta­ment el que han fet a Anda­lu­sia. L’excusa: afa­vo­rir el canvi; el resul­tat: una entesa que nor­ma­litza i blan­queja l’extrema dreta. De moment, ja ha com­por­tat que Vox obtin­gui una secre­ta­ria en la mesa de la cam­bra anda­lusa. Això, per ara.

Els taron­ges es deba­ten entre gover­nar a la Junta i el males­tar per un pacte amb els amics espa­nyols de Marine Le Pen i David Duke a ulls d’Europa i del món. I neguen, com ahir feia Inés Arri­ma­das, l’existència d’un acord que, quasi vore­jant el ridícul, limi­ten als popu­lars. Ells, venen a dir, només pas­sa­ven per allà. No és ben bé així. Després de com­par­tir mani­fes­ta­ci­ons i actes, ara fan un pas més amb els anti­eu­ro­peis­tes, els xenòfobs, els anti­fe­mi­nis­tes... Que Ciu­ta­dans podria estar d’acord amb el pro­grama de recen­tra­lit­zació radi­cal de Vox –pro­po­sen la supressió de l’Estat de les auto­no­mies–, ho sabem. I ahir vam conèixer que rebutja la reti­rada de la llei con­tra la violència de gènere que demana la for­mació d’Abas­cal. Però, què diu de ful­mi­nar l’arre­la­ment i la depor­tació automàtica dels immi­grants il·legals, de la sus­pensió de l’espai Schen­gen, de les polítiques con­tra Europa que pro­mo­uen? Quina és la posició dels de Rivera i Arri­ma­das davant les mesu­res ultra­na­ci­o­na­lis­tes, xenòfobes i mas­clis­tes de l’extrema dreta?

I quina és la de Manuel Valls? L’ex- pri­mer minis­tre francès i can­di­dat amb l’aval de Cs a l’alcal­dia de Bar­ce­lona el deplora, cons­ci­ent que l’aliança per­ju­dica les seves expec­ta­ti­ves elec­to­rals. Poc s’ima­gi­nava quan va fer el salt cap a la capi­tal cata­lana que els auto­cen­trats Ciu­ta­dans s’acos­ta­rien a l’equi­va­lent esta­tal del Front Nati­o­nal. Al soci­a­lista, els taron­ges li han des­tros­sat la cam­pa­nya. Perquè no és cert, com s’entes­ten a rei­te­rar alguns amb insistència, que Vox se situï en l’arc del cen­tre­dreta, és l’extrema dreta. I Valls i Ciu­ta­dans ho saben.