POLÍTICA
BARCELONA - 3 març 2019 2.00 h

Graupera sols pactarà amb sobiranistes

 La candidatura Barcelona és Capital celebra a Hostafrancs les primeres taules de debat obertes a voluntaris

E. GARCIA - BARCELONA

“Som una can­di­da­tura inde­pen­den­tista que vol gua­nyar ter­reny a l’Estat des de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona, però sobre­tot posar l’ima­gi­nari inde­pen­den­tista del país al ser­vei d’una capi­ta­li­tat de Bar­ce­lona més potent”, expli­cava, ahir, el can­di­dat de Bar­ce­lona és Capi­tal-Primàries Jordi Grau­pera, en un acte cele­brat al Casi­net d’Hos­ta­francs amb més de dos-cents volun­ta­ris.

La tro­bada va ser­vir per pre­sen­tar públi­ca­ment la can­di­da­tura a l’alcal­dia de Bar­ce­lona, que encapçala Grau­pera, i per tre­ba­llar aspec­tes con­crets sobre capi­ta­li­tat de Bar­ce­lona, turisme, eco­no­mia i habi­tatge. Per a la can­di­da­tura, “les tres línies del pro­grama són l’apro­fun­di­ment democràtic, la inde­pendència i un pro­jecte de ciu­tat plu­ra­lista”, va dir Grau­pera.

El cap de llista va expli­car, a pre­gun­tes de la premsa, que només pac­tarà amb for­ces inde­pen­den­tis­tes: “Estem sent molt clars, sense cap mena d’ambigüitat. Si gua­nyem les elec­ci­ons, escol­ta­rem tots aquells que facin pro­pos­tes d’acord amb les nos­tres idees. Si l’alter­na­tiva és que governi Manuel Valls, farem alcalde qui sigui, ja sigui Ada Colau o Ernest Mara­gall, però no entra­rem en el govern; farem opo­sició a aquest govern. Si qui gua­nya és Colau, farem opo­sició. Si qui gua­nya és Mara­gall i tria, com sem­bla, pac­tar amb el món dels Comuns, farem d’opo­sició. I si gua­nya Mara­gall i deci­deix pac­tar amb el món inde­pen­den­tista, ens asseu­rem en una taula i nego­ci­a­rem les nos­tres idees. Vin­guin d’on vin­guin: ni som fanàtics ni som sec­ta­ris.”

LA FRASE

El nostre programa són l’aprofundiment democràtic, la independència i fer una ciutat pluralista
Jordi Graupera
CANDIDAT ’ALCALDIA DE BARCELONA