POLÍTICA
BARCELONA - 3 març 2019 2.00 h

Policies i guàrdies civils critiquen Zoido

 Afirmen, amb referència al dispositiu de l’1-O, que dijous l’exministre se’n va “rentar les mans”

 En culpen Pérez de los Cobos

REDACCIÓ - BARCELONA

Sin­di­cats poli­ci­als i asso­ci­a­ci­ons de guàrdies civils han mos­trat la seva decepció per la com­pa­rei­xença com a tes­ti­moni en el judici con­tra els inde­pen­den­tis­tes cata­lans al Suprem de l’exmi­nis­tre de l’Inte­rior Juan Igna­cio Zoido. Con­si­de­ren, amb relació al dis­po­si­tiu de l’1 d’octu­bre, que dijous Zoido se’n va “ren­tar les mans” i que no va fer una defensa a ultrança dels agents.

El por­ta­veu del Sin­di­cat Uni­fi­cat de Poli­cia (SUP), Ramón Cosío, va indi­car a Efe que “alguna res­pon­sa­bi­li­tat hi havia de tenir” si era el màxim diri­gent del minis­teri, i va insis­tir en la falta d’encert d’Inte­rior a l’hora de desig­nar “un mili­tar”, el coro­nel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, al cap­da­vant de les for­ces de segu­re­tat de l’Estat i de Cata­lu­nya. “No va ser encer­tat, i les con­seqüències acre­di­ten que així ha estat”, asse­gu­rava Cosío, que, tot i això, subrat­lla que el dis­po­si­tiu “surt mala­ment” també perquè “hi ha un actor”, els Mos­sos, que tenia la res­pon­sa­bi­li­tat de tan­car les tres quar­tes parts dels col·legis “i no ho va fer”. Ha rei­te­rat que la res­pon­sa­bi­li­tat no va ser dels coman­da­ments ope­ra­tius, sinó de Pérez de los Cobos, “que és qui dis­se­nya el dis­po­si­tiu i ha de tenir tota la infor­mació necessària per dimen­si­o­nar-lo”.

Pel por­ta­veu de l’Asso­ci­ació Uni­fi­cada de Guàrdies Civils (AUGC), Juan Fernández, la decla­ració de Zoido va ser “dece­be­dora”, ja que “no va assu­mir la seva res­pon­sa­bi­li­tat” quan era minis­tre. “No reco­neix que dona l’ordre d’ini­ciar les càrre­gues, i això ha de pro­ve­nir d’una auto­ri­tat gover­na­tiva”, va des­ta­car Fernández, i hi afe­gia que, “com a minis­tre, n’havia de tenir conei­xe­ment i havia de saber qui la va donar”.

D’altra banda, la Comissió Inter­na­ci­o­nal de Juris­tes ha aler­tat que una sentència con­dem­natòria en el judici de l’1-O podria “sos­ca­var la con­fiança en l’estat de dret a Espa­nya”, segons l’ACN.