POLÍTICA
ROMA - 3 abril 2019 2.00 h

El Piemont denuncia la repressió de l’Estat espanyol

 El Parlament de la regió italiana aprova una resolució, impulsada per diputats del Partit Demòcrata, que exigeix l’excarceració dels presos polítics i el retorn dels exiliats

ALBA SIDERA - ROMA

El Par­la­ment del Pie­mont ha apro­vat un con­tun­dent docu­ment de suport als pre­sos polítics i els exi­li­ats cata­lans. En el text es con­demna la repressió de l’Estat espa­nyol, les irre­gu­la­ri­tats del judici al procés i s’exi­geix la inter­venció imme­di­ata de les ins­ti­tu­ci­ons euro­pees i del Minis­teri d’Afers Estran­gers italià davant la vul­ne­ració de drets democràtics.

Pre­sen­tat i fir­mat per dotze dipu­tats del Par­tit Demòcrata italià, de cen­tre­es­querra, la reso­lució diu que “és urgent l’excar­ce­ració dels pre­sos cata­lans, el retorn a una situ­ació de nor­ma­li­tat democràtica i l’ober­tura d’un diàleg polític”. Denun­cien la situ­ació de repressió de què són vícti­mes “cen­te­nars d’alcal­des, acti­vis­tes soci­als i artis­tes per haver con­tribuït a la pre­pa­ració del referèndum o per haver sim­ple­ment expres­sat les pròpies idees”.

Els dipu­tats fan referència al mani­fest Cata­lu­nya, la democràcia i Europa, impul­sat per un grup d’intel·lec­tu­als ita­li­ans pro­gres­sis­tes, que ja ha reco­llit més de 800 adhe­si­ons, entre les quals hi ha les de l’alcalde de Nàpols, juris­tes, sin­di­ca­lis­tes i filòsofs. El text con­si­dera “deplo­ra­ble” el silenci de les ins­ti­tu­ci­ons, dels mit­jans i dels intel·lec­tu­als ita­li­ans, “que hau­rien de com­pro­me­tre’s a defen­sar els valors democràtics que pro­cla­men els trac­tats euro­peus”.

A més, la reso­lució sen­ten­cia que “només des d’una posició d’intran­si­gent naci­o­na­lisme es pot con­si­de­rar la qüestió de la inde­pendència cata­lana un tema sobre el qual no és pos­si­ble ni tan sols obrir una dis­cussió de caràcter democràtic”.