POLÍTICA
BARCELONA - 3 abril 2019 2.00 h

El TC sentencia que en el ple del 6 i 7 de setembre es van vulnerar drets dels diputats

 Dona la raó a Cs, que ho va denunciar arran de la tramitació dels acords que van permetre aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica

J.A - BARCELONA

El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal va donar ahir la raó per una­ni­mi­tat a Cs amb una sentència que estima els dos recur­sos d’empara pre­sen­tats per la for­mació i que deter­mina que durant el ple dels dies 6 i 7 de setem­bre del 2017 es van vul­ne­rar els drets de par­ti­ci­pació política dels dipu­tats i el dret a “exer­cir les fun­ci­ons repre­sen­ta­ti­ves”. Con­si­dera que durant els acords que van fer pos­si­ble la tra­mi­tació de la llei del referèndum, que es va apro­var a quarts de dotze de la nit, i la de tran­si­to­ri­e­tat jurídica, es van supri­mir tots els tràmits regla­men­ta­ris i legals pre­vis­tos per per­me­tre que la ini­ci­a­tiva fos sot­mesa direc­ta­ment a debat i a votació.

El TC també recorda que les dues lleis ja van ser decla­ra­des incons­ti­tu­ci­o­nals poques set­ma­nes després, perquè s’envaïen com­petències esta­tals per con­vo­car con­sul­tes no refe­rendàries i es vul­ne­rava “la indis­so­lu­ble uni­tat de la nació espa­nyola i la sobi­ra­nia naci­o­nal [esta­tal]”, entre altres coses, però també perquè es va incórrer en “vicis en la tra­mi­tació” i “greus incom­pli­ments en el pro­ce­di­ment legis­la­tiu”.

El tri­bu­nal asse­gura ara que es va alte­rar l’ordre del dia de la sessió i que es va dene­gar a Cs la pos­si­bi­li­tat de tras­lla­dar el pro­ce­di­ment al Con­sell de Garan­ties Esta­tutàries perquè en fes un dic­ta­men com marca el regla­ment, fet que va afec­tar “el nucli de la funció repre­sen­ta­tiva par­la­mentària”. En el text s’asse­gura que, amb aquest “insòlit” pro­ce­di­ment, pel qual només cal el vot de la majo­ria per dur nor­ma­ti­ves al ple, s’esta­ria vul­ne­rant la capa­ci­tat decisòria de la resta de grups i, per tant, de les mino­ries. Cs s’havia quei­xat també que s’havia vul­ne­rat el seu dret a tenir la docu­men­tació 48 hores abans del debat del ple i que la majo­ria par­la­mentària els havia dene­gat l’admissió d’esme­nes a la tota­li­tat a la pro­po­sició de llei, entre altres coses. Jun­ta­ment amb el PSC i el PP, van deci­dir aban­do­nar l’hemi­ci­cle i no par­ti­ci­par en la votació. El febrer del 2018, i res­po­nent a un recurs d’empara que havia pre­sen­tat el PSC, el TC ja va declarar­nul l’acord de la mesa del Par­la­ment que va per­me­tre la tra­mi­tació i l’apro­vació de la llei del referèndum tot i les advertències del secre­tari gene­ral i el lle­trat major.

La sentència arriba després que l’expre­si­denta del Par­la­ment Carme For­ca­dell defensés durant el judici de l’1-O al Tri­bu­nal Suprem que va com­plir amb el que s’esti­pula en el regla­ment durant el ple.

Cs culpa JxSí de “recargolar” les regles

La diputada de Cs Lorena Roldán va culpabilitzar ahir les formacions independentistes, i especialment el grup de Junts pel Sí –perquè controlava la mesa del Parlament–, d’haver “recargolat de manera fraudulenta el reglament per poder incomplir la Constitució i trepitjar milions de catalans” amb l’aprovació de les anomenades lleis de desconnexió. Roldán es va mostrar molt satisfeta que el Tribunal Constitucional els hagi donat la raó.