POLÍTICA
3 abril 2019 2.00 h

L'ENTREVISTA

 

LUCA GERVASONI

“S’ha creat una veu independent sobre el judici”

IGOR LLONGUERES

Luca Ger­va­soni és un dels por­ta­veus d’ Inter­na­ti­o­nal Trail Watch (ITW), pla­ta­forma cre­ada per ges­ti­o­nar la presència d’experts en drets humans i pro­ces­sals en el judici.

Cada dilluns pre­sen­teu un informe. Què en des­ta­caríeu, de l’últim, amb la presència del tes­ti­moni del tinent coro­nel Daniel Baena?
Ens han pre­o­cu­pat dues qüesti­ons sobre aquest tes­ti­moni. Per una banda, la nega­tiva del pre­si­dent de la sala de poder con­tras­tar els ates­tats i dis­cu­tir-los durant la fase judi­cial. No fer-ho vul­nera els drets dels acu­sats. En segon lloc, ens va sor­pren­dre la clare­dat amb la qual Baena va dir que havia rea­lit­zat una inves­ti­gació de caire pros­pec­tiu: va par­lar que havia estat inves­ti­gant un movi­ment polític des de l’any 2015. I cal recor­dar que fer inves­ti­ga­ci­ons pros­pec­ti­ves està específica­ment pro­hi­bit.
L’informe recull ter­mes que repe­tei­xen els tes­ti­mo­nis com ara ‘tumult’, ‘massa’, ‘pol­vorí’ i ‘clima pre­re­vo­lu­ci­o­nari’. Com ho heu inter­pre­tat?
Vull trans­me­tre la dinàmica amb la qual fun­ci­o­nem des d’ITW. En el cas de la set­mana pas­sada, hi havia tres advo­ca­des de molt pres­tigi de Tunísia, Pales­tina i el Mar­roc que escol­ta­ven per pri­mer cop els tes­ti­mo­nis. El que els va sor­pren­dre molt és la diferència enorme en l’ús de les parau­les per part dels tes­ti­mo­nis de les for­ces de segu­re­tat, i també de l’acu­sació, amb els fets que es podien cons­ta­tar. Quan Baena parla de “període insur­rec­ci­o­nal”, vam poder visi­o­nar vídeos que Marc­hena no ha permès veure encara, i a les per­so­nes obser­va­do­res els cos­tava molt enten­dre com s’uti­lit­za­ven segons quins ter­mes si totes les pro­ves docu­men­tals no mos­tra­ven en abso­lut que hi hagués un pol­vorí o un clima d’odi o de violència. Els va pre­o­cu­par també la repe­tició de deter­mi­na­des parau­les. Per la seva experiència en altres judi­cis, els va sem­blar que podria estar orques­trat.
Havíeu dema­nat una entre­vista amb els fis­cals. Es farà?
Fa set set­ma­nes que ho recla­ma­ven. Avui ens reu­ni­rem amb la fis­ca­lia. Em sem­bla un pas impor­tant perquè es reco­neix la tasca dels obser­va­dors.
Teniu crítiques que no sou obser­va­dors inter­na­ci­o­nals?
Fins ara han pas­sat 35 per­so­nes i enti­tats de les prin­ci­pals orga­nit­za­ci­ons de drets inter­na­ci­o­nals del món: per exem­ple, la Fede­ració Inter­na­ci­o­nal de Drets Humans, que aplega 184 enti­tats. En el camp dels drets humans han vin­gut per­so­nes de pres­tigi, inde­pen­dents, que no tenen una pre­con­cepció del cas.
Quin impacte teniu i què en sor­tirà d’aquesta tasca que feu?
És impor­tant rei­vin­di­car la feina que ja s’està fent. La set­mana pas­sada els obser­va­dors van ser entre­vis­tats per Al Jaze­era, i es va poder donar una visió inde­pen­dent a tot el públic inter­na­ci­o­nal i són molts mili­ons de per­so­nes. S’ha creat una veu inde­pen­dent que pot opi­nar sobre el judici. I està tenint impacte. Ens pro­po­sem fer dos infor­mes. Pri­mer un informe uni­fi­cat amb totes les orga­nit­za­ci­ons que han pas­sat pel judici i por­tar-lo a les Naci­ons Uni­des; això seria post­sentència. Després hi ha tota la feina d’acadèmics i pro­fes­sors de dret cons­ti­tu­ci­o­nal i fer un informe que es pre­sen­ta­ria un cop el judici quedi vist per a sentència.
Amb quins mit­jans us finan­ceu?
Tota la feina la fem voluntària­ment. És la nos­tra feina per dedi­car-nos a la defensa dels Drets Humans. Vam tenir un com­promís ini­cial amb per­so­nes a títol indi­vi­dual. Ens hem negat a rebre suport d’empre­ses i enti­tats.