OPINIÓ
3 abril 2019 2.00 h

DE REÜLL

Contra els votants

ANNA SERRANO
La inves­ti­gació als votants vol ser un avís amb volun­tat de des­mo­bi­lit­zar

Pri­mer va ser l’advo­cat de l’Estat, ara ha con­ti­nuat la fis­ca­lia de Bar­ce­lona. I tots dos, coin­ci­dents amb el Sin­di­cat Pro­fes­si­o­nal de la Poli­cia en la neces­si­tat d’inves­ti­gar veïns que van denun­ciar les càrre­gues poli­ci­als de l’1-O. Els denun­ci­ants es con­ver­tei­xen en denun­ci­ats. Les vícti­mes, en bot­xins. La girada de mitja feta al relat, apli­cada als que van patir els cops de porra de la poli­cia espa­nyola i la Guàrdia Civil. A nou per­so­nes que van denun­ciar la bru­ta­li­tat a l’ins­ti­tut Pau Cla­ris de Bar­ce­lona se les acusa de “volun­tat rebel”. També es demana que s’inves­ti­gui un votant per resistència a l’escola Medi­terrània.

En el recurs con­tra els asse­guts a l’escala del Pau Cla­ris se’ls acusa de negar-se a aban­do­nar-la “i amb la seva posició, impe­dir la inter­venció poli­cial”. De les cos­ses o l’evi­dent violència dels agents que el món va poder veure en imat­ges, no en diu res.

Aquells que es van atre­vir a denun­ciar els exces­sos poli­ci­als aca­ben inves­ti­gats. I no per és casu­a­li­tat. La causa gene­ral oberta con­tra l’inde­pen­den­tisme té en la gent –ara més cone­guda com “la massa” en el judici al Suprem–una de les seves potes, a banda del govern, el Par­la­ment i les enti­tats soci­als. La inves­ti­gació als votants pretén ser un avís amb una clara volun­tat de des­mo­bi­lit­zar: “Tu, inde­pen­den­tista anònim, també pots aca­bar a la justícia. És molt millor per a tu que et que­dis quiet, callat i et por­tis bé.”