OPINIÓ
3 desembre 2018 2.00 h

DE REÜLL

Cada dia hi ha un motiu

ANNA PUIG
Volen que seguim amb les nos­tres vides, com si res no hagués pas­sat

Apa­rent­ment, avui és un dia més. Però ja fa molt de temps que a Cata­lu­nya els dies no són nor­mals. Vivim en una anor­ma­li­tat per­ma­nent. És tan anor­mal que tenim nou per­so­nes empre­so­na­des, dues d’elles en vaga de fam, amb tot el que això sig­ni­fica i repre­senta, i tan­tes d’altres exi­li­a­des. La nor­ma­li­tat ja no exis­teix. No dei­xa­rem que exis­teixi. I no neces­si­tem cap excusa espe­cial per par­lar dels nos­tres pre­sos polítics i per recor­dar-los. Sem­pre són pre­sents. Cada dia. Des que van pri­var de lli­ber­tat en Jordi Cui­xart i en Jordi Sànchez, avui fa 413 dies. I l’Oriol Jun­que­ras i en Joa­quim Forn ja en fa 396 que estan engar­jo­lats. I la Dolors Bassa, en Raül Romeva, en Jordi Turull i en Josep Rull ja en fa 288. I la Carme For­ca­dell, tants com 256. I avui és el ter­cer dia de vaga de fam de Sánchez i Turull. Els comp­tem un a un, els dies de càstig i d’injustícia. I no ho nor­ma­lit­za­rem mai, perquè és el que vol­drien. Desit­gen que ens habi­tuem a la situ­ació, que l’accep­tem com a irre­ver­si­ble. Que seguim amb les nos­tres vides com si res no hagués pas­sat. I sí que passa. Hi ha nou per­so­nes inno­cents que són a la presó per haver posat unes urnes. Dues d’elles en vaga de fam. Vaga de fam! Hi ha nou famílies que patei­xen. Mol­tes altres per­so­nes a l’exili. I, com a país, seguim repri­mits i sense ser escol­tats. Per això, Jor­dis, Oriol, Joa­quim, Dolors, Josep, Jordi, Carme, Raül, avui i cada dia hi ha un motiu per tenir-vos pre­sents. No us obli­dem.