OPINIÓ
4 gener 2019 2.00 h

Capgirar el judici

El judici de l’1-O no hau­ria d’exis­tir, però després de la violència poli­cial, de les acu­sa­ci­ons fal­ses, del relat judi­cial fic­tici, de la ins­trucció par­cial i injusta i, sobre­tot, després de l’any llarg de cal­vari per als pre­sos i exi­li­ats polítics i les seves famílies, no només cal veure’l com un fet ine­vi­ta­ble sinó com un mal neces­sari per desem­mas­ca­rar i denun­ciar fins a quin punt el búnquer poli­ti­co­ju­di­cial espa­nyol ha mani­pu­lat l’estat de dret per per­pe­trar la seva ven­jança con­tra el movi­ment inde­pen­den­tista català. És el que la con­se­llera Artadi va defi­nir fa pocs dies com “cap­gi­rar” per denun­ciar al món aquest “judici con­tra Cata­lu­nya”.

La mobi­lit­zació social jugarà un paper clau en aquesta estratègia, seguint el fil de les cam­pa­nyes que durant l’últim any ja han denun­ciat el judici polític, l’abús de la presó pre­ven­tiva o la vul­ne­ració dels drets dels acu­sats. El judici tindrà una reper­cussió inter­na­ci­o­nal molt impor­tant i cal apro­fi­tar aquesta fines­tra per visu­a­lit­zar el rebuig social que pro­voca no només l’actu­ació judi­cial en si, sinó la judi­ci­a­lit­zació del con­flicte polític que l’Estat espa­nyol té amb la població, el Par­la­ment i el govern d’una nació històrica com és Cata­lu­nya.

És en aquest sen­tit que van les con­cen­tra­ci­ons anun­ci­a­des per les enti­tats soci­als i els par­tits polítics amb motiu del procés judi­cial, no només a Cata­lu­nya, sinó també a Europa i fins i tot al mateix Madrid, al cor de l’Estat, on l’ANC pro­jecta una gran mani­fes­tació en ple judici no només per denun­ciar la injustícia, un tri­bu­nal d’excepció, la mani­pu­lació dels fets o la repressió política, sinó per inter­pel·lar els sec­tors pro­gres­sis­tes de la soci­e­tat espa­nyola a defen­sar els drets fona­men­tals i els valors democràtics davant la deriva anti­de­mocràtica de l’Estat espa­nyol.