OPINIÓ
4 gener 2019 2.00 h

DE REÜLL

Cadells desbocats

ADELA GENÍS
Les ales més dures dels par­tits polítics han donat força a la ultra­dreta

S’ha demos­trat: Vox són els enfants ter­ri­bles del PP com en el seu moment Ciu­ta­dans va ser una escissió el PSC a Cata­lu­nya, una opció que volia dei­xar enrere el cata­la­nisme històric dels soci­a­lis­tes per apos­tar per una mena de PSOE sense com­ple­xos. Els dos par­tits no dei­xen de ser els fili­als de les grans for­ma­ci­ons espa­nyo­les. Rivera, que en el seu moment es va creure un esta­dista i ara sobre­viu al Congrés, perd estre­pi­to­sa­ment la bata­lla davant la metra­lla del líder de Vox, San­ti­ago Abas­cal. Per molt que alguns lla­drin i s’excla­min, l’Íbex 35 està ben tran­quil si la ultra­dreta treu 12 dipu­tats a Anda­lu­sia o exi­geix que les par­ti­des per la violència de gènere no s’apli­quin, com ara demana Vox. El sis­tema con­ti­nua el seu curs, sense cap alte­ració. La ultra­dreta espa­nyola s’ha mani­fes­tat. A Anda­lu­sia s’han comp­ta­bi­lit­zat en 400.000 i són aquells, per exem­ple, que no volen més immi­grants a El Ejido –quan són majo­ria els que tre­ba­llen al camp– o en ciu­tats mit­ja­nes on s’ins­tal·la el dis­curs de la dreta més popu­lista. Com ha pas­sat als Estats Units de Trump o al Bra­sil de Bol­so­naro. Que no enga­nyin: mit­jans de comu­ni­cació i les ales més dures dels matei­xos par­tits han pro­mo­ci­o­nat aquests fili­als que ara van per lliure. En la violència de gènere, PP i Ciu­ta­dans han hagut de posar el fre de mà davant de la for­mació del líder que es vanta d’anar armat. Cadells des­bo­cats o tot con­tro­lat?