POLÍTICA
GIRONA - 4 gener 2019 2.00 h

Les urnes per la llibertat arriben divendres a Girona

 Mostra el treball creatiu i de denúncia d’una cinquantena d’artistes amb les protagonistes de l’1-0

 Al llarg del mes s’han programat concerts i xerrades

GEMMA BUSQUETS - GIRONA

L’expo­sició 55 urnes per la lli­ber­tat s’inau­gura d’aquí a una set­mana a la Fun­dació Fita, al segon pis de la Casa de Cul­tura. Recull la denúncia i la cre­a­ti­vi­tat d’una cin­quan­tena d’artis­tes cata­lans ator­gant a les pro­ta­go­nis­tes del referèndum de l’1 d’octu­bre, objec­tes de plàstic xinès, un valor artístic alhora que simbòlic, amb tota la dimensió èpica d’aque­lla jor­nada històrica.

La mos­tra, una ini­ci­a­tiva del Comitè de Soli­da­ri­tat Cata­lana de la Cata­lu­nya Nord, arriba a Girona després de veure’s a Per­pinyà, Brus­sel·les i l’Arts Santa Mònica de Bar­ce­lona. Els dos comis­sa­ris de la mos­tra, la his­to­ri­a­dora i crítica d’art Fina Duran i el con­ser­va­dor assis­tent del Museu de Ceret, Esteve Sabench, par­ti­ci­pa­ran en la inau­gu­ració, així com part dels artis­tes i les ins­ti­tu­ci­ons que hi donen suport: l’ANC, la Fun­dació Fita, l’Ajun­ta­ment de Girona, la Dipu­tació i la Fun­dació Vila Casas.

L’ ANC ha pro­gra­mat acti­vi­tats paral·leles al llarg del mes que es podrà veure la mos­tra. El dis­sabte 12 de gener a l’Audi­tori de La Mercè, a les 19 h, hi haurà el con­cert Nova Cançó 2.0, a càrrec dels Amics de la Coral Gen­ci­ana. El paga­ment en forma de taqui­lla inversa anirà ínte­gra­ment a l’Asso­ci­ació Cata­lana pels Drets Civils (ACDC). El dilluns 28 de gener, a l’Audi­tori Irla a les 19.30 h, s’ha pro­gra­mat un diàleg entre el peri­o­dista, acti­vista social i exdi­pu­tat de la CUP David Fernàndez i el direc­tor de Vilaweb, el peri­o­dista Vicent Par­tal.

LA DATA

11.01.2019
s’inaugura
a les 19 h a la Fundació Fita de la Casa de Cultura. Es podrà veure fins al 15 de febrer.