POLÍTICA
MADRID - 4 abril 2019 2.00 h

Els alcaldes desfan a Madrid el relat policial “fals” de l’1-O

 Els municipis confien a provar als jutjats catalans els excessos de les càrregues perquè més tard s’imputi un delicte de fals testimoni als agents que desfilen pel Suprem

 Asens vol una investigació al Congrés

DAVID PORTABELLA - MADRID

A un quilòmetre del Tri­bu­nal Suprem on es jutja el procés, ahir es va escol­tar la veu d’alcal­des cata­lans d’En Comú Podem, ERC i JxCat que van viure l’1 d’octu­bre i es va visi­o­nar un vídeo de les càrre­gues poli­ci­als durant la votació per refu­tar la teo­ria que els agents poli­ci­als i de la Guàrdia Civil difo­nen diària­ment en les ses­si­ons al tri­bu­nal amb la repe­tició d’expres­si­ons com ara massaodiclima insur­re­ci­o­nal. “Ens decep escol­tar la veu de repre­sen­tants de les for­ces de segu­re­tat de l’Estat men­tint direc­ta­ment sobre el que va suc­ceir als nos­tres pobles”; va denun­ciar David Sal­doni, pre­si­dent de l’ACM, amb una dele­gació d’onze alcal­des per fer sen­tir a Madrid el clam sobre La veri­tat de l’1-O i refu­tar el “fals” relat poli­cial.

El Cen­tre Cul­tu­ral Blan­querna –la seu de la Gene­ra­li­tat a Madrid– es va con­ver­tir ahir per un matí en un simu­la­cre del que seria el saló de plens del Tri­bu­nal Suprem si el pre­si­dent del tri­bu­nal de l’1-O, Manuel Marc­hena, auto­ritzés l’exhi­bició de vídeos i els aca­ra­ments de les veus poli­ci­als amb les evidències audi­o­vi­su­als, com li recla­men cada dia els advo­cats de la defensa.

Davant el que jut­gen com a evidències delic­ti­ves de fals tes­ti­moni, els bat­lles cata­lans van pre­sen­tar La veri­tat de l’1-O i van con­fiar que les cau­ses ober­tes en jut­jats cata­lans, com ara el número 7 de Bar­ce­lona, pro­vin que hi va haver exces­sos poli­ci­als en les càrre­gues con­tra els votants per més tard optar per per­se­guir els agents que poden haver vio­lat l’obli­gació de dir la veri­tat sota el risc penal del fals tes­ti­moni.

Al cos­tat del pre­si­dent de l’ACM i alcalde de Sallent, David Sal­doni, fins a Madrid es van des­plaçar el tinent d’alcalde de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona Jaume Asens; l’alcal­dessa de Girona, Marta Madre­nas, i la de Gar­rigàs, Pilar Bosch, i els alcal­des de Fono­llosa, Eloi Hernández; de Callús, Joan Badia; de Sant Joan de Vila­tor­rada, Gil Arisó; de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió; de Vila­be­lla, Joan Maria Sana­huja; de la Tallada d’Empordà, Antoni Fernàndez, i de Dos­rius, Marc Bosch.

Visi­ble­ment emo­ci­o­nada a l’hora d’evo­car els fets pre­sen­ci­ats de l’1-O del 2017, Madre­nas va lamen­tar que al Suprem “el relat és inven­tat i fals” i va rela­tar la seva vivència a Girona amb quasi 200 ferits dels més de 1.000 que es van regis­trar a Cata­lu­nya per les càrre­gues poli­ci­als. “L’1-O serà recor­dat com un dia fatídic i dramàtic de la història d’aquest país. I ningú m’ha d’expli­car el que va suc­ceir, perquè jo ho vaig viure”, va esgri­mir l’alcal­dessa de Girona, tot rela­tant epi­so­dis com ara el vis­cut al col·legi Verd.

“Relat fan­tasiós”

El regi­dor bar­ce­loní i cap de llista d’En Comú Podem el 28-A es va sumar a la indig­nació. “Els ajun­ta­ments que vam rebre violència poli­cial estem indig­nats perquè sen­tim mol­tes men­ti­des dels res­pon­sa­bles poli­ci­als i polítics d’un dis­po­si­tiu ver­gonyós”, va dir. Segons Asens, al Suprem s’escolta “un relat fan­tasiós, ter­gi­ver­sat, que pretén rees­criure la història dels nos­tres muni­ci­pis”. Asens va apos­tar perquè el Congrés sor­git de les urnes del 28 d’abril –en el qual ell serà dipu­tat– cons­ti­tu­eixi una comissió d’inves­ti­gació sobre l’1-O.

Del relat bar­ce­loní es va sal­tar al relat de Joan Badia, alcalde de Callús, que va deta­llar una con­versa seva amb un agent que des­mun­ta­ria la pre­tesa violència gene­ral dels votants i la versió del coro­nel Diego Pérez de los Cobos –que el 5 de març va jurar dir la veri­tat al tri­bu­nal–, segons la qual “en cap cas” es va col­pe­jar votants pacífics. “Teníem un breu diàleg fins que ell va dir: «Ata­quem per la dreta: obriu pas­sadís!», va rela­tar l’alcalde de Callús sobre el pròleg de la càrrega poli­cial.

Badia va ofe­rir un simbòlic aca­ra­ment amb el secre­tari d’estat i mà dreta del minis­tre Zoido, José Anto­nio Nieto. “Ell va dir que càrrega és fer ús de la força per nete­jar un espai i això és el que va suc­ceir, s’ajusta per­fec­ta­ment a la defi­nició de Nieto”, va aler­tar Badia. “M’han dol­gut, sobre­tot, les men­ti­des perquè en una decla­ració de la Guàrdia Civil van arri­bar a dir que jo havia enso­pe­gat i m’havia llançat con­tra l’escut poli­cial. I es pot veure a les imat­ges que és una pura men­tida”, va reblar el bat­lle en la visita de denúncia a Madrid.

LES FRASES

Estem indignats de sentir tantes mentides dels responsables d’un dispositiu vergonyós
Jaume Asens
TINENT D’ALCALDE DE BARCELONA
El relat policial és inventat i fals, i ningú m’ho ha d’explicar perquè ho vaig viure
Marta Madrenas
ALCALDESSA DE GIRONA
Si ‘càrrega’ és fer ús de la força per netejar un espai, com va dir Nieto, això és el que va succeir a Callús
Joan Badia
ALCALDE DE CALLÚS

L’alcalde i el tinent d’alcalde de la Ràpita no declaren

L’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i el tinent d’alcalde Albert Salvadó també es van acollir al seu dret de no declarar en la seva compareixença als jutjats d’Amposta, ahir, pels fets del dia 1 d’octubre que s’investiguen a petició de la fiscalia. El ministeri fiscal va demanar l’obertura d’una peça separada per investigar si Caparrós i Salvadó van cometre delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics en la celebració del referèndum al municipi.

L’alcalde va lamentar que s’intenti justificar “l’actuació desproporcionada” de la Guàrdia Civil fent seure al banc dels acusats els principals representants institucionals del poble.