OPINIÓ
4 abril 2019 2.00 h

KEEP CALM

‘Ubi est’ Catalunya?

JOFRE LLOMBART
Els soci­a­lis­tes han des­co­bert que si simu­len que no veuen l’ele­fant català que tenen dins de l’habi­tació, les enques­tes els són favo­ra­bles

Durant molts anys, i a causa d’un allar­ga­ment del tema i una limi­tació de l’ori­gi­na­li­tat, molts arti­cu­lis­tes hem tin­gut la temp­tació, a vega­des exe­cu­tada, de titu­lar amb el lla­ti­nisme tòpic de “Cata­lu­nya, quo vadis?” per així subrat­llar la sen­sació de deso­ri­en­tació que a vega­des pot haver acom­pa­nyat el procés. Veient, i sobre­tot escol­tant, les pro­pos­tes elec­to­rals que els prin­ci­pals par­tits espa­nyols tenen per a Cata­lu­nya, més que pre­gun­tar cap a on va el país, la pre­gunta és si real­ment hi és. El PP vol que s’apli­qui el 155 com a mesura tem­po­ral però que, de manera estruc­tu­ral, a la Gene­ra­li­tat se li reti­rin com­petències tan cen­trals com els Mos­sos d’Esqua­dra. Ciu­ta­dans hi està d’acord i hi afe­geix una altra pro­posta: que tots els par­tits que no arri­bin al 3% dels vots del con­junt esta­tal no tin­guin dret a repre­sen­tació al Congrés. Si això s’hagués apli­cat el 2016, ara mateix no hi serien ni els 9 dipu­tats d’ERC ni els 8 del PDe­CAT. Més d’un milió de cata­lans, silen­ci­ats. Vox puja l’aposta i a tot això hi suma la detenció de Quim Torra. Aques­tes són les idees estre­lla d’aquests par­tits per a Cata­lu­nya. I el PSOE? Just el con­trari. La paraula Cata­lu­nya no apa­reix al pro­grama elec­to­ral, i el que més s’hi assem­bla és un que diu: “Ens com­pro­me­tem a seguir cons­truint l’Espa­nya de les Auto­no­mies. Enfor­ti­rem el model autonòmic com a ins­tru­ment fona­men­tal de reco­nei­xe­ment de la sin­gu­la­ri­tat i les opci­ons polítiques pròpies de cada comu­ni­tat autònoma.” Una frase que val tant per a Múrcia com per a Cata­lu­nya. Els soci­a­lis­tes han des­co­bert que si simu­len que no veuen l’ele­fant català que tenen dins de l’habi­tació, les enques­tes els resul­ten favo­ra­bles. Si a això hi afe­gim que Podem sí que s’ha atre­vit a con­tem­plar un referèndum, el resul­tat és que, entre l’exer­cici al dret d’auto­de­ter­mi­nació i la supressió de l’auto­go­vern, el PSOE queda apa­rent­ment cen­trat. Encara que per arri­bar a aquest estadi somiat per tots els estra­tegs s’hagi de fer des­a­parèixer el prin­ci­pal pro­blema que té l’estat que vas a gover­nar.