OPINIÓ
4 abril 2019 2.00 h

DE SET EN SET

El vot útil dels sobiranistes

ÒSCAR PALAU

Com que les pro­pos­tes del tri­par­tit ultra són tant als antípodes de la majo­ria de cata­lans que ja es des­qua­li­fi­quen per elles matei­xes, JxCat i, sobre­tot, ERC estan dedi­cant la pre­cam­pa­nya del 28-A a fer sor­tir l’espan­tall del pacte tapat que pro­pug­nen les elits econòmiques. El que, tot i la ges­ti­cu­lació pre­e­lec­to­ral, a l’hora de la veri­tat sig­na­rien PSOE i Cs. ERC fins i tot n’ha fet lema, amb allò del “Si tu no hi vas ells hi tor­nen” i la silu­eta de Sánchez i Rivera donant-se la mà com ja van fer no fa gaire. No és casual que hi posin la banya. Les enques­tes fins ara augu­ren una dis­pu­tada lluita per ser la pri­mera força a Cata­lu­nya entre repu­bli­cans i soci­a­lis­tes i, per extensió, entre sobi­ra­nis­tes i uni­o­nis­tes. I els 48 escons que es triïn al país tin­dran un pes deci­siu en la res­posta que l’Estat doni en el futur al procés: si més i infi­nita repressió, o diàleg que res­pecti les majo­ries aquí.

Això sí, la insistència d’ERC a dema­nar un “vot útil” que igual­ment reclama el PSC –també comuns i JxCat, tot i que a pri­ori par­tei­xen de més enrere– res­pon a una altra deri­vada pre­o­cu­pant: hi ha una bossa d’elec­to­rat inde­pen­den­tista que dubta si anar a votar, o fins i tot si votar soci­a­lista. Sí sí, defen­sors de la República que es plan­te­gen donar suport als còmpli­ces del 155 que no han atu­rat la repressió i neguen tot­hora cap auto­de­ter­mi­nació. Trist, però cert. Perquè ni tant han de rela­ti­vit­zar els sobi­ra­nis­tes el perill d’un govern ultra­dretà (recor­dem si no a qui va el vot ocult a les enques­tes) ni tant els ha d’ence­gar. Que ningú es deixi enre­dar: els inde­pen­den­tis­tes poden triar entre diver­sos “vots útils”, però segur que cap implica el PSOE. Ni que­dar-se a casa, és clar. No almenys aquest 28-A, en què, desen­ga­nyem-nos, Cata­lu­nya és prin­cipi, cen­tre i fi de tot.