OPINIÓ
4 desembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

Les ultradretes sumen

EMILI BELLA
Anda­lu­sia allu­nya l’avançament elec­to­ral espa­nyol, des­ba­rata el super­diu­menge si Sánchez vol gua­nyar temps per inten­tar evi­tar que les ultra­dre­tes sumin també al Congrés

La ultra­dreta a les ins­ti­tu­ci­ons ja hi era. Pri­mer, dins del PP. Després, de Ciu­ta­dans. I ara, en forma de Vox. La nove­tat a Anda­lu­sia és que les ultra­dre­tes sumin després de qua­ranta anys de govern mono­co­lor. És veri­tat que ara hi ha ultra­dre­tes més des­a­com­ple­xa­des, ultra­dre­tes radi­cals (!), en sin­to­nia amb les d’Europa: Alba Dau­rada a Grècia, Job­bik a Hon­gria, el PiS a Polònia, AfD a Ale­ma­nya, Marine Le Pen a l’Estat francès... El fei­xisme es treu la màscara, i el Par­la­ment Euro­peu en rebrà les con­seqüències com mai en les pròximes elec­ci­ons. L’eurofòbia es frega les mans davant del resul­tat andalús, un resul­tat que allu­nyarà l’avançament elec­to­ral espa­nyol, des­ba­ra­tarà el super­diu­menge amb què flir­te­java Pedro Sánchez, si aquest vol gua­nyar temps per inten­tar evi­tar que les ultra­dre­tes sumin també al Congrés. Al final Ciu­ta­dans ha ense­nyat a pes­car els anda­lu­sos en la ultra­dreta.

A Anda­lu­sia diu­menge va gua­nyar Steve Ban­non, l’excap de cam­pa­nya i exas­ses­sor del pre­si­dent dels Estats Units Donald Trump, que ha man­tin­gut con­tacte amb la for­mació de San­ti­ago Abas­cal, un par­tit que pretén il·lega­lit­zar les for­ces inde­pen­den­tis­tes i apli­car un altre 155 con­tra Cata­lu­nya. PP, PSOE, Cs i Vox, els par­tits del 155.

L’“adiós, Susa­nita, adiós”, mas­clista, que cri­da­ven a les seus taronja i de Vox recorda aquell “Pujol, enano, habla cas­te­llano”, cata­lanòfob, de les cele­bra­ci­ons elec­to­rals del PP. Aque­lla mateixa gent que cri­dava a por ellos con­tra els cata­lans ara diu a por ellaa por la pre­si­denta anda­lusa, Susana Díaz, la que volia gover­nar l’Estat.

I així cele­bra Espa­nya els qua­ranta anys de sacro­santa Cons­ti­tució. Després del 2-D andalús, urgeix més, si això és pos­si­ble, mar­xar d’Espa­nya. A Sánchez l’hau­ria d’espe­ro­nar a abor­dar el debat ter­ri­to­rial, però ara en serà més reti­cent. Sem­pre hi ha una excusa o altra. Doncs que se’n vagi a cele­brar el seu Con­sell de Minis­tres del dia 21 a Sevi­lla. Aquí no cal que vin­guin. Què volen aquesta gent del 155?