POLÍTICA
PERIODISTA - 4 desembre 2018 2.00 h

OPINIÓ

Fre a les generals

LLUÍS FALGÀS - PERIODISTA

El PSOE evita fer cos­tat a Susanna Díaz després dels mals resul­tats que ha obtin­gut a Anda­lu­sia i li envia mis­sat­ges con­tun­dents: vigi­larà des de Madrid tots els pos­si­bles pac­tes i li recorda que el seu paper està sub­or­di­nat a l’èxit del seu pro­jecte polític. Es a dir, l’ actual apa­rell del par­tit soci­a­lista la vol fer fora de l’escena espa­nyola com abans millor i dei­xar Pedro Sánchez com a cap visi­ble i en soli­tari davant unes noves elec­ci­ons gene­rals. En els dar­rers temps l’estratègia de Sánchez es basava a avançar les gene­rals al mes de febrer de l’any vinent, d’aquí a dos mesos i escaig. Era la sola data pos­si­ble per no fer-les coin­ci­dir amb les euro­pees, les muni­ci­pals i les autonòmiques del dar­rer diu­menge de maig. La intenció de con­vo­car elec­ci­ons el mes de febrer hau­ria estat un fet si no hagués fra­cas­sat a les elec­ci­ons anda­lu­ses. Un fracàs soci­a­lista sa i con­ve­ni­ent després d’haver gover­nat gai­rebé qua­ranta anys una comu­ni­tat que tenia com a pares del soci­a­lisme modern Felipe González, Alfonso Guerra, Manuel Cha­ves, Car­men Romero, Luis Yañez i altres, que com­po­nien la dita “quinta de la tor­ti­lla”. Un grup d’amics dels anys setanta que cons­pi­ra­ven con­tra el fran­quisme a la riba del riu Gua­dal­qui­vir.

Ara i després del 2-D, Pedro Sánchez no pot con­vo­car elec­ci­ons gene­rals pel mes de febrer. Mal­grat que és al llin­dar que els ciu­ta­dans per­ce­bin que no ser­veix per gover­nar o que cre­guin que els seus socis par­la­men­ta­ris no li per­me­ten gover­nar. Si fos així, els sociòlegs cre­uen que fóra el moment de fer la con­vo­catòria, donar la culpa a tots els socis i pre­sen­tar-se com a únic sal­va­dor per fre­nar els con­ser­va­dors, els de dreta i els d’extrema dreta. Era el moment elec­to­ral. Però el fracàs andalús, extra­po­la­ble o no, li ha fre­nat les ganes de con­vo­car elec­ci­ons gene­rals pel febrer.