OPINIÓ
4 desembre 2018 2.00 h

DE REÜLL

Repartint culpes

MARGA MORENO
El fei­xisme ram­pant esdevé un gran detec­tor de les fòbies de cadascú

Escri­via fa unes hores el direc­tor d’un diari digi­tal, en prin­cipi pro­gres­sista i seriós, que l’extrema dreta que abans-d’ahir va emer­gir a Anda­lu­sia ha cres­cut “engrei­xada” per l’inde­pen­den­tisme. Alhora, en molts fòrums, hi havia qui cul­pava d’aquest trist debut l’eclosió del femi­nisme des­a­com­ple­xat i com­ba­tiu, que segons ells, ha gene­rat una reacció “lògica” [sic] entre part del col·lec­tiu mas­culí, que ara se sent amenaçat (poseu aquí ria­lles enllau­na­des, perquè n’hi ha per llo­gar-hi cadi­res). També sem­bla que de la majo­ria de Vox (una sigla que molts sor­ne­guers ja asso­cien a Violència, Odi i Xenofòbia) a El Ejido en són res­pon­sa­bles els tem­po­rers que hi tre­ba­llen, perquè es veu que han vin­gut de fora per robar fei­nes en con­di­ci­ons deplo­ra­bles i amb sous de misèria. Com els que mal­den per surar prou temps al Medi­ter­rani per arri­bar a un port que els aixo­plu­gui de la fam i la guerra. Ah, i es veu que voler desen­ter­rar gent, siguin repre­sa­li­ats de les cune­tes o el dic­ta­dor del seu mau­so­leu, també ha estat un gran error, que ha des­per­tat la bèstia arrau­lida en l’hipotàlem d’una part dels votants. Suposo que si donem prou temps també hau­ran d’assu­mir els seus pecats els eco­lo­gis­tes, les mares sol­te­res, els esti­ba­dors, els mina­dors de bit­coins i els fans de Rosalía. El fei­xisme ram­pant ha estat un gran detec­tor de les fòbies de cadascú. I en algun cas, pot­ser és indici de fins a quin punt alguns hi estan d’acord. Una mica, només, eh...