OPINIÓ
4 desembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

Vox

TIAN RIBA
Vox tri­omfa perquè el rei i el tri­par­tit del 155 van ava­lar l’‘a por ellos’ poli­cial, judi­cial, polític i social

Si Vox ha obtin­gut 12 dipu­tats a Anda­lu­sia és perquè el rei Felip VI va ava­lar l’a por ellos poli­cial, judi­cial, polític i social. Si la ultra­dreta ha entrat al Par­la­ment andalús és perquè Mari­ano Rajoy va treure el pre­cinte del 155 i Ciu­ta­dans i el PP han amenaçat frívola­ment amb una sus­pensió encara més radi­cal de l’auto­no­mia. Si els fei­xis­tes seu­ran a l’antic Hos­pi­tal de las Cinco Lla­gas és perquè els diri­gents del PP i de Ciu­ta­dans els han blan­que­jat mani­fes­tant-s’hi de bra­cet. Si els de San­ti­ago Abas­cal aca­ben arri­bant al Pala­cio de San Telmo és perquè el PSOE ha com­prat el marc men­tal de la dreta més rància. Si els ultres ja tenen repre­sen­tació és perquè ningú abans ha atu­rat la seva violència als car­rers. Si Vox espanta és perquè Espa­nya és incapaç de res­pon­dre democràtica­ment a un repte democràtic i s’han tapat el nas per fer veure que són més. Si ha gua­nyat l’a por ellos és perquè hi ha qui es pensa que la repressió va començar amb Dani Mateo. Si hem tor­nat 40 anys enrere és perquè el PSC i el PSOE no s’han atre­vit ni a denun­ciar que la presó pre­ven­tiva per a mig govern és una ver­go­nya, ni a dir que l’exili de mig govern és inad­mis­si­ble quan la justícia euro­pea nega l’extra­dició per rebel·lió. És perquè han callat ver­go­nyo­sa­ment quan s’ha acu­sat l’Adrià i la Tamara de ter­ro­ris­tes. Si el fan­tasma que recorre Europa ha entrat a Espa­nya és perquè els músics no han defen­sat la lli­ber­tat d’expressió dels rapers. Si Vox tri­omfa és perquè el peri­o­disme d’Estat ha cri­mi­na­lit­zat idees. Si Le Pen feli­cita Abas­cal és perquè l’Europa dels buròcra­tes ni és capaç de gua­nyar-se els cors i les ments dels qui els han de pro­te­gir ni de pac­tar una res­posta al repte de la immi­gració. Vox irromp per tot això i no perquè l’inde­pen­den­tisme s’hagi posat mini­fal­di­lla o perquè un pro­grama de tele­visió parli amb la bèstia que el sis­tema per­met que sigui acu­sació popu­lar al Suprem. Vox irromp pels equi­dis­tants, que ara tenen uns fei­xis­tes amb escó i uns demòcra­tes a la presó fent vaga de fam.