OPINIÓ
5 gener 2019 2.00 h

2019, batalla electoral de gran abast

El 2019 serà un any d’elec­ci­ons amb majúscu­les, ja que estarà mar­cat per uns comi­cis de gran abast com els del 26 de maig, que inclo­uen muni­ci­pals, euro­pees, i en algu­nes parts de l’Estat, també autonòmiques. Sense des­car­tar que hi pugui haver avançament elec­to­ral a Cata­lu­nya i gene­rals pel que fa al con­junt de l’Estat espa­nyol. Un intens període elec­to­ral que, en el cas de les muni­ci­pals està en joc el govern del ter­ri­tori poble a poble i ciu­tat a ciu­tat. I en el de les euro­pees, suposa pro­jec­tar la política cata­lana a les ins­ti­tu­ci­ons inter­na­ci­o­nals. Els par­tits inde­pen­den­tis­tes tenen dos rep­tes fona­men­tals: de cara a les muni­ci­pals, reva­li­dar una altra victòria elec­to­ral de país que els con­so­lidi com la indis­cu­ti­ble pri­mera opció de la ciu­ta­da­nia i que rea­firmi el vigor del procés i la lluita per la inde­pendència. I pel que fa a les euro­pees, asso­lir uns resul­tats inèdits que per­me­tin denun­ciar inter­na­ci­o­nal­ment la con­cul­cació de drets fona­men­tals exis­tent a l’Estat espa­nyol i la situ­ació dels pre­sos polítics i exi­li­ats.

El 2019 també per­metrà una actu­a­lit­zació en el mapa polític muni­ci­pal que, per exem­ple, el 2015 encara incloïa les can­di­da­tu­res de CiU. Una opció que ara, a l’espera de la con­creció defi­ni­tiva de can­di­da­tu­res, tindrà una ads­cripció neta­ment inde­pen­den­tista i que s’ha de veure si manté el pri­mer lloc. Caldrà obser­var també el pos­si­ble crei­xe­ment d’ERC a l’àrea metro­po­li­tana de Bar­ce­lona, el paper muni­ci­pal de Cs, que ara és el pri­mer grup del Par­la­ment, o si el PSC man­tindrà alcal­dies fona­men­tals com Tar­ra­gona, Lleida o les de l’àrea metro­po­li­tana de Bar­ce­lona. O veure com es resoldrà la dis­pu­tada i cen­tral bata­lla per l’alcal­dia de Bar­ce­lona que ara ostenta BComú. Sens dubte, un 2019 d’alt vol­tatge elec­to­ral.