OPINIÓ
PROFESSOR DE DRET UPF - 5 gener 2019 2.00 h

TRIBUNA

Negociar, per a què?

HÈCTOR LÓPEZ BOFILL - PROFESSOR DE DRET UPF
“En el moment en què la dreta espa­nyo­lista mono­po­litzi les ins­ti­tu­ci­ons cen­trals de l’Estat, no hi haurà cap altre opció que per­se­ve­rar en un nou gest de rup­tura.

No hi hau­ria cap obs­ta­cle en el fet que l’inde­pen­den­tisme negociés amb el govern de Pedro Sánchez si hi hagués un pla per fer front a la situ­ació política que s’esde­vin­gui quan Pedro Sánchez ja no sigui a La Mon­cloa. Hau­ria de trac­tar-se d’una estratègia comuna a l’inde­pen­den­tisme, que aplegués les ins­ti­tu­ci­ons amb el govern català al cap­da­vant, els par­tits, les orga­nit­za­ci­ons de la soci­e­tat civil, els sin­di­cats i els movi­ments sense estruc­tura for­mal com els CDR; en defi­ni­tiva, cal­dria con­sen­suar la mateixa línia d’actu­ació que va por­tar el país a l’1-O, al 3-O i a la decla­ració d’inde­pendència del 27 d’octu­bre de 2017, perquè en el moment en què la dreta espa­nyo­lista mono­po­litzi les ins­ti­tu­ci­ons cen­trals de l’Estat, no hi haurà cap altre opció que per­se­ve­rar en un nou gest de rup­tura. En aquest sen­tit, doncs, la pre­gunta que encapçala aquest arti­cle sols sem­bla tenir una res­posta pos­si­ble: nego­ciar i dia­lo­gar amb Pedro Sánchez per gua­nyar temps.

Si es manté l’actual dinàmica social i elec­to­ral a Cata­lu­nya i Espa­nya, no és difícil vati­ci­nar aquesta cesura que comen­tem: men­tre que Cata­lu­nya es va con­fi­gu­rant com l’únic ter­ri­tori de la Unió Euro­pea en el qual la seva ciu­ta­da­nia no pot deci­dir lliu­re­ment sobre el seu esta­tus polític i la con­so­li­dació d’una majo­ria par­tidària del dret a l’auto­de­ter­mi­nació es reflec­teix amb victòries abas­se­ga­do­res de les for­ces polítiques que el defen­sen a totes les elec­ci­ons, a Espa­nya s’està embas­tant una majo­ria democràtica que sols té per objec­tiu la repressió de la demanda cata­lana per tots els mit­jans pos­si­bles. El poder democràtic de la majo­ria inde­pen­den­tista cata­lana con­tra el poder de l’ús de la força exi­git des de la resta de l’Estat per escla­far l’expressió d’aqueixa majo­ria (una exigència que encara es farà més intensa i aca­barà de pre­ci­pi­tar la cai­guda de Sánchez si a aquest se li acut pro­po­sar la mínima con­cessió a les rei­vin­di­ca­ci­ons cata­la­nes). Les coin­cidències entre el govern de la Gene­ra­li­tat i el govern del PSOE, doncs, es redu­ei­xen a man­te­nir les for­mes tot donant per des­comp­tat que no hi haurà cap inter­canvi ni cap acord. Entre­tant, des de la banda cata­lana cal anar for­jant el mur de con­tenció que aturi la marea ultra i que desac­tivi els seus par­ti­da­ris dins el país. En aquest sen­tit dos aspec­tes poden estin­to­lar el pro­jecte inde­pen­den­tista a un rela­tiu curt ter­mini men­tre es manté el temps d’inter­ludi de l’era Sánchez: un, que es pre­ci­piti el pro­nun­ci­a­ment d’alguna instància judi­cial supra­es­ta­tal, com el Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans, en el qual es reco­ne­gui la vio­lació dels drets patida pels pre­sos polítics i s’insti al seu alli­be­ra­ment imme­diat.

En aquest esce­nari Sánchez també es veu­ria sotmès a una enorme pressió per part d’un espa­nyo­lisme embo­git (i en el qual segu­ra­ment ja hau­ria res­sus­ci­tat el seu tra­di­ci­o­nal anti­eu­ro­pe­isme) però almenys podria al·legar que el movi­ment no ha estat pro­ducte de la seva ini­ci­a­tiva sinó que ha estat forçat per un agent extern. L’altre aspecte en el qual l’inde­pen­den­tisme ha d’apro­fun­dir en aquest temps abans de la tem­pesta és el d’asse­gu­rar suports d’estats sobi­rans que, a diferència d’allò que va suc­ceir el 27 d’octu­bre de 2017, en aquest nou envit sí que esti­guin dis­po­sats a actuar inequívoca­ment en favor de la causa cata­lana no tant amb un reco­nei­xe­ment directe de la República (que si pro­cedís en algun cas sem­pre seria ben­vin­gut) sinó almenys en la denúncia de la repressió espa­nyola en els diver­sos fòrums dels quals Espa­nya con­ti­nua for­mant part.

El govern autonòmic no és, òbvi­a­ment, la República cata­lana, però com saben prou bé el PP, Ciu­ta­dans i Vox, men­tre aquest govern fun­ci­oni amb totes les eines de cons­trucció naci­o­nal a la seva dis­po­sició serà més fàcil que la majo­ria democràtica a favor de la República sigui incon­tes­ta­ble i irre­ver­si­ble.