OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 5 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

“Si tu no hi vas, ells tornen”

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Un argu­ment ben trist, el que exposa Iceta perquè JxCat i ERC apro­vin els pres­su­pos­tos de Pedro Sánchez

Se’n recor­den? Aquest era l’eslògan de cam­pa­nya que el PSC (el PSC-PSOE, vaja) va fer ser­vir per a les elec­ci­ons espa­nyo­les del març del 2008. El 18 de febrer d’aquell any, l’ales­ho­res secre­tari d’orga­nit­zació del PSC (del PSC-PSOE, vaja), José Zara­goza, va pre­sen­tar el que era la imatge de les pri­me­res tan­ques elec­to­rals dels soci­a­lis­tes. Era un car­tell gran, de color ver­mell, en què, sota el lema “Si tu no hi vas, ells tor­nen”, s’hi veia, de color negre, la imatge de Rajoy, Zaplana i Ace­bes. Si tu no vota­ves els soci­a­lis­tes, és clar, que­dava clar que tor­na­ven els dolents, per dir-ho d’alguna manera, que com es poden ima­gi­nar en aquells moments eren els del Par­tit Popu­lar (el Par­tido Popu­lar, vaja). Sota l’amenaça que el PP era pit­jor, els soci­a­lis­tes es pre­sen­ta­ven com el mal menor. Com els dia­lo­gants. M’hi ha fet pen­sar aquesta set­mana Miquel Iceta. Com que el PSOE de Sánchez no té garan­tit que li apro­vin els pres­su­pos­tos –i, per tant, la legis­la­tura–, aquesta set­mana el líder dels soci­a­lis­tes cata­lans ha con­vi­dat ERC i JxCat a “refle­xi­o­nar” les for­ma­ci­ons inde­pen­den­tis­tes –que de moment opten pel no als pres­su­pos­tos– sobre si aquesta seva acti­tud podria bene­fi­ciar la con­tinuïtat d’un govern espa­nyol “dia­lo­gant i pro­gres­sista” com el de Sánchez (ho ha dit ell) o si, per con­tra, pro­pi­ciar una “tri­ple aliança de dre­tes” a Espa­nya. O el que és el mateix, vaja, un govern de PP, Ciu­ta­dans i Vox (Anda­lu­sia style) “abso­lu­ta­ment con­ser­va­dor i reac­ci­o­nari”. Jo no en tinc cap ganes, que aquesta tri­ple aliança arribi. Però em sem­bla ben trist que Iceta recorri a aquest si tu no em votes els pres­su­pos­tos, ells tor­nen per sal­var Sánchez. Posats a “refle­xi­o­nar” pot­ser també ho hau­ria de fer el PSC –i el PSOE, és clar–, i pre­gun­tar-se si en rea­li­tat s’han pres seri­o­sa­ment l’enorme pro­blema que hi ha entre Cata­lu­nya i Espa­nya, i s’hi estan fent prou. És un argu­ment ben trist, dir que s’han d’apro­var els pres­su­pos­tos perquè si no els que venen al dar­rere seran pit­jors. Sona a amenaça. Sona al “si tu no hi vas, ells tor­nen” (si és que han mar­xat mai, és clar). Per més raó que tin­gui Iceta, aquest és un argu­ment ben trist. N’espe­rava més, d’aquest govern “dia­lo­gant i pro­gres­sista”.