POLÍTICA
BARCELONA - 5 març 2019 2.00 h

L’Estat promet un tracte igualitari al govern en els viatges a fora amb escorta

 El permís per a desplaçaments dins del territori espanyol dels Mossos serà automàtic

 Els dos executius tanquen la polèmica amb un acord “ràpid i fàcil”

D.B - BARCELONA

Després de la polèmica de fa unes set­ma­nes perquè l’Estat no va auto­rit­zar que els escor­tes dels Mos­sos d’Esqua­dra acom­pa­nyes­sin el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, en un acte a Brus­sel·les, l’exe­cu­tiu esta­tal ha promès rec­ti­fi­car. A par­tir d’ara, auto­rit­zarà l’acom­pa­nya­ment d’agents dels Mos­sos com a escor­tes de mem­bres del govern a l’estran­ger seguint els matei­xos cri­te­ris que uti­litza per als mem­bres del govern espa­nyol i, pel que fa als des­plaçaments que es facin dins de ter­ri­tori de l’Estat, tin­dran llum verd automàtica­ment. Aquest és l’acord que es va expli­ci­tar en la reunió de la comissió mixta de segu­re­tat entre la cúpula poli­cial cata­lana i l’espa­nyola, entre ells el secre­tari gene­ral del Depar­ta­ment d’Inte­rior, Brauli Duart, i la dele­gada del govern espa­nyol a Cata­lu­nya, Teresa Cuni­llera. Segons van coin­ci­dir tots dos, l’acord sobre els escor­tes ha estat “ràpid i fàcil”, ja que, van dir, par­tien d’una pro­posta lògica i de cri­te­ris simi­lars. Així, segons van expli­car, s’ha habi­li­tat una “fines­treta única” i ràpida perquè els Mos­sos comu­ni­quin les seves peti­ci­ons a la secre­ta­ria d’estat de Segu­re­tat.

Automàtic o no

En els viat­ges d’auto­ri­tats de la Gene­ra­li­tat a la resta de l’Estat, la sola comu­ni­cació ja supo­sarà l’auto­rit­zació automàtica. En canvi, per viat­jar a l’estran­ger, l’auto­rit­zació es donarà seguint els matei­xos cri­te­ris que es donen per als viat­ges de les auto­ri­tats del govern espa­nyol, tenint en compte el tipus de viatge i el risc que suposa el país a visi­tar.

A banda del tema dels escor­tes, també es va par­lar de la inte­gració del cos poli­cial català al Cen­tre d’Infor­mació sobre Ter­ro­risme i Crim Orga­nit­zat (Citco) des de l’octu­bre, i, des de fa menys temps, de la con­nexió dels Mos­sos amb el grup euro­peu de tre­ball sobre crim orga­nit­zat. També es va avançar, i es podrà con­cre­tar en les pròximes set­ma­nes, la con­nexió de la poli­cia cata­lana amb el sis­tema d’infor­mació poli­cial d’Euro­pol, ano­me­nat Siena. En un sen­tit simi­lar, s’està tre­ba­llant per fer com­pa­ti­bles els sis­te­mes informàtics dels regis­tres de violència mas­clista, i també perquè la Policía Naci­o­nal i la Guàrdia Civil tin­guin accés al telèfon d’emergències 112 en el marc de les seves com­petències. També s’està tre­ba­llant en la inclusió de l’Ins­ti­tut de Segu­re­tat Pública de Cata­lu­nya (ISPC) a l’Acadèmia Euro­pea de Poli­cia.