POLÍTICA
BRUSSEL·LES - 5 març 2019 2.00 h

Puigdemont finta Tajani i entra a l’eurocambra

 El president trepitja per primer cop el Parlament Europeu d’ençà del seu exili a Bèlgica

 El líder de JxCat inaugura una exposició sobre el català amb Tremosa, Comín, Serret, Puig i Ponsatí

NATÀLIA SEGURA - BRUSSEL·LES

Sense previ avís ni garan­ties d’èxit, Car­les Puig­de­mont es va plan­tar ahir a les por­tes del Par­la­ment Euro­peu i va esco­lar-s’hi elu­dint els obs­ta­cles de la ins­ti­tució. Dues set­ma­nes després de la fallida con­ferència amb el pre­si­dent Torra vetada pel pre­si­dent de l’euro­cam­bra, Anto­nio Tajani, Puig­de­mont es va pre­sen­tar per sor­presa a la ins­ti­tució fins ara hos­til a ell per inau­gu­rar una expo­sició de la Pla­ta­forma per la Llen­gua, en què sí que es pre­veia la par­ti­ci­pació dels excon­se­llers Toni Comín, Lluís Puig, Merit­xell Ser­ret i Clara Pon­satí.

Un dri­blatge no només a Tajani, sinó també al PP, el PSOE i Ciu­ta­dans, que havien exi­git la pro­hi­bició de la seva entrada ante­ri­or­ment, però que ahir no van poder evi­tar la imatge de l’expre­si­dent dins la cam­bra. De fet, el vet a la con­ferència no men­ci­o­nava que es pro­hibís l’accés de Puig­de­mont, que només podria impe­dir-se a través d’una ordre directa de Tajani.

Un quart d’hora abans de l’acte i amb molta tensió per la incògnita sobre si els equips de segu­re­tat el dei­xa­rien pas­sar, Puig­de­mont va cre­uar els con­trols amb els euro­di­pu­tats Ramon Tre­mosa (PDe­Cat), Josep-Maria Ter­ri­ca­bras (ERC), l’irlandès Matt Carthy i el fla­menc Mark Demes­ma­ekert. Aler­tats per l’arri­bada del famós pre­si­dent català, els vigi­lants van fer la per­ti­nent tru­cada als seus supe­ri­ors i, després d’uns minuts retin­gut pas­sat l’arc de segu­re­tat, final­ment el líder de Junts per Cata­lu­nya va tra­ves­sar la porta i va tre­pit­jar per pri­mer cop l’euro­cam­bra d’ençà que està exi­liat a Bèlgica. Ja a dins, Puig­de­mont va acu­sar Tajani de man­te­nir un “doble estàndard” auto­rit­zant l’acte de Vox però vetant la con­ferència que havia de fer amb Quim Torra. “Són molt valents pro­hi­bint que un repre­sen­tant dels cata­lans faci ús d’una sala, però són molt covards a l’hora de blo­car les por­tes al fei­xisme i la ultra­dreta”, va dir, des­a­fi­a­dor.

Per la seva banda, el PP i Ciu­ta­dans van cri­ti­car l’entrada de Puig­de­mont asse­gu­rant que aquest fet “deni­gra” i “humi­lia” les ins­ti­tu­ci­ons euro­pees. L’euro­di­pu­tat popu­lar Este­ban González Pons fins i tot va dema­nar expli­ca­ci­ons a la cam­bra sobre les “cir­cumstàncies” del fet.

Expo­sició polèmica

Rebut amb crits de “pre­si­dent!” i aplau­di­ments, Puig­de­mont va inau­gu­rar l’exhi­bició, que en un pri­mer moment no va ser auto­rit­zada per l’euro­cam­bra, que, final­ment, es va fer enrere i va dema­nar alguns can­vis en el seu con­tin­gut a canvi del llum verd. El líder de JxCat va avi­sar ahir que no “només” es tracta de rei­vin­di­car els drets lingüístics quan es tracta del català, sinó també de “llui­tar per la lli­ber­tat”.

LA FRASE

Són molt covards a l’hora de blocar les portes al feixisme i la ultradreta
Carles Puigdemont
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Via lliure a Vox per entrar al PE

El partit d’ultradreta Vox podrà fer una conferència demà gràcies al vistiplau de la cambra. Pendent fins ahir d’obtenir el llum verd, l’acte va rebre l’autorització dels serveis de la institució, que el van considerar conforme als procediments i els terminis marcats, a més de no detectar-hi “problemes” de seguretat. A diferència de la conferència dels presidents Quim Torra i Puigdemont, l’acte d’extrema dreta ni tan sols va arribar a la taula de Tajani, perquè l’italià només es mira aquells casos en què hi ha “advertències” prèvies sobre seguretat. En el cas de Torra i Puigdemont, l’eurocambra no va autoritzar recentment el seu col·loqui en considerar que sí que generava una “amenaça” per a la seguretat de la institució.

Convidats pel partit d’ultradreta polonès, el secretari general de Vox, Javier Ortega; el portaveu a Catalunya, Jorge Buxadé, i la vicepresidenta de relacions institucionals a les Illes Balears, Malena Contestí, participaran en l’acte, que du com a títol Catalunya, una regió espanyola. Un col·loqui que serà introduït per l’eurodiputat del grup liberal ALDE i exmembre d’UPyD Enrique Calvet.