POLÍTICA
BARCELONA - 5 abril 2019 2.00 h

La investidura no presencial del president, inconstitucional pel TC

 L’alt tribunal tomba els articles de la llei catalana que permetien investir-lo en absència o a distància

 També veta els consells de govern telemàtics

X.M - BARCELONA

El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) va decla­rar ahir incons­ti­tu­ci­o­nal la part de la llei del Par­la­ment que per­me­tia la inves­ti­dura no pre­sen­cial o a distància del pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat així com la cele­bració telemàtica dels con­sells de govern. Ho va fer per una­ni­mi­tat en con­si­de­rar que el can­di­dat a la pre­sidència “ha de com­parèixer de manera pre­sen­cial davant la cam­bra” en el ple d’inves­ti­dura. La reforma de la llei par­la­mentària esta­blia en l’arti­cle pri­mer que es pogués inves­tir pre­si­dent en cas d’absència, malal­tia o impe­di­ment del can­di­dat.

La llei ja estava sus­pesa pel TC de manera pro­vi­si­o­nal des del maig del 2018 arran del recurs que hi va pre­sen­tar el govern espa­nyol, i el mateix tri­bu­nal ja havia impe­dit abans la inves­ti­dura de Car­les Puig­de­mont des del seu exili a Bèlgica, inten­tada pel grup par­la­men­tari de JxCat per com­plir la prin­ci­pal pro­mesa elec­to­ral de con­fir­mar-lo en el càrrec.

El TC con­si­dera que la Cons­ti­tució reque­reix que s’esta­bleixi una “relació de con­fiança” entre el can­di­dat i la cam­bra legis­la­tiva que no seria pos­si­ble si el can­di­dat no com­pa­regués a l’hemi­ci­cle o delegués en un altre dipu­tat la seva inter­venció al ple. Els magis­trats també con­si­de­ren vul­ne­rada aque­lla relació de con­fiança si el can­di­dat pretén inter­ve­nir en el debat a distància de manera telemàtica perquè inter­pre­ten que la seva inter­venció “per­so­nal i pre­sen­cial” té una funció “simbòlica” que con­si­de­ren inhe­rent a la for­ma­li­tat de la ins­ti­tució par­la­mentària. La mateixa sentència també anul·la l’arti­cle segon de la llei que legi­ti­mava el govern a cons­ti­tuir-se, cele­brar els con­sells exe­cu­tius i pren­dre acords de manera telemàtica. En una reunió amb mem­bres del govern sepa­rats per la distància no es pot garan­tir, con­clou la sentència, que pren­guin deci­si­ons de manera segura, en lli­ber­tat, “sense inter­ferències exter­nes” i garan­tint el secret de deli­be­ra­ci­ons i deci­si­ons que cal pre­ser­var.

L’expre­si­dent Puig­de­mont va reac­ci­o­nar per Twit­ter cri­ti­cant que no es per­meti inves­tir o gover­nar telemàtica­ment “a la capi­tal del Mobile World Con­gress”, on “es pre­sen­ten cada any les tec­no­lo­gies més avançades del món en con­nec­ti­vi­tat i mobi­li­tat”. JxCat també va car­re­gar con­tra el TC, men­tre que no hi va haver decla­ra­ci­ons per part d’ERC i la CUP.

Advertència al Parlament

El TC adverteix el president del Parlament, Roger Torrent, i la resta de membres de la Mesa que la decisió té “efectes davant de tots” i que tots els càrrecs públics que van ser advertits al seu moment tenen l’obligació d’“impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que pogués suposar ignorar o eludir la part dispositiva de la sentència”. El TC nega caràcter polític o preventiu a la sentència i afirma que vol evitar “vulneracions reals i efectives” de la Constitució.