POLÍTICA
MADRID - 5 abril 2019 2.00 h

La JEC deixa a Marchena si hi ha debat electoral a Soto

 L’àrbitre avisa que Institucions Penitenciàries veu impossible el prec de Sánchez

 El jutge els hauria d’autoritzar a faltar al judici

 La junta de Madrid fixarà si hi ha mítings al penal com vol ERC

DAVID PORTABELLA - MADRID

La Junta Elec­to­ral Cen­tral es va reu­nir ahir durant qua­tre hores –fent atu­rar el judici al Suprem– per deci­dir que no deci­deix. Davant el prec del pres i can­di­dat de JxCat Jordi Sànchez de poder fer un debat a Soto del Real abans de les elec­ci­ons del 28 d’abril, l’àrbi­tre elec­to­ral se’n desentén i sosté que el com­pe­tent per “deci­dir si mesu­res com les dema­na­des són com­pa­ti­bles amb l’objecte de la detenció del can­di­dat” és la sala segona del Suprem que pre­si­deix Manuel Marc­hena, pre­ci­sa­ment el pre­si­dent del tri­bu­nal que jutja els pre­sos polítics. Davant la recla­mació de fer mítings a la presó, com sol·lici­tava ERC, la JEC també deci­deix que no deci­deix res i tras­passa el vere­dicte a la Junta Pro­vin­cial de Madrid.

L’ano­ma­lia espa­nyola de viure en vigílies d’unes elec­ci­ons gene­rals com les del 28 d’abril en què per pri­mera vegada els caps de llista de dos par­tits són pre­sos pre­ven­tius està obli­gant la Junta Elec­to­ral Cen­tral a abor­dar punts inex­plo­rats i a reu­nir-se –amb l’ocul­tisme habi­tual amb què ho fa al Congrés– en ple judici al Suprem. Com que es dona el cas que dos mem­bres del tri­bu­nal del procés –Luci­ano Varela i Ana Fer­rer– tenen al mateix temps un seient a la JEC, el pri­mer que va fer ahir l’àrbi­tre elec­to­ral que està pre­si­dit per Segundo Menéndez va ser eme­tre una nota de descàrrec dels dos magis­trats per ava­lar que “ni han assis­tit, ni par­ti­ci­pat en la deli­be­ració, ni votat” cap assumpte sobre garan­ties de par­ti­ci­pació política dels jut­jats.

Pro­ble­mes de segu­re­tat

Pre­ser­vat el bon nom dels magis­trats que tenen un seient a cada ens, la JEC va entrar en la sol·lici­tud de Sànchez per rei­vin­di­car el seu acord del 12 de desem­bre del 2017 i dir que és el Suprem el que ha de dir si hi ha punts en què el dret de sufragi d’un pres és “incom­pa­ti­ble amb l’objecte de la seva detenció”. Tot i no entrar a deci­dir, però, la JEC sí que vol decan­tar la deli­be­ració recor­dant que Ins­ti­tu­ci­ons Peni­tenciàries ja va fer un informe des­fa­vo­ra­ble a aco­llir un debat a Madrid V (Soto del Real) perquè supo­sa­ria “l’alte­ració de les nor­mes regla­mentàries” i seria “con­trari als ele­men­tals prin­ci­pis de segu­re­tat” per una pre­tesa neces­si­tat de “reforçar el per­so­nal de segu­re­tat”. Ins­ti­tu­ci­ons Peni­tenciàries, de fet, invoca la retrans­missió dels mit­jans de comu­ni­cació com un impe­di­ment afe­git que ava­la­ria la “impos­si­bi­li­tat mate­rial” del debat.

Absen­tar-se del judici

Si bé una part del Madrid polític ha donat ales a la hipòtesi de l’excar­ce­ra­ment dels pre­sos can­di­dats per fer cam­pa­nya, el cert és que Marc­hena obliga cada dia del judici les pre­ses i els pre­sos a lle­var-se a les sis del matí per ser conduïts a l’Audiència, escor­co­llats, i conduïts al Suprem, on els espera un nou escor­coll abans d’entrar a la sala en què són vis­tos pel senyal tele­vi­siu. Així que després de dos mesos de cau­te­les i de tras­llats esgo­ta­dors, el jutge Marc­hena hau­ria d’auto­rit­zar ara els pre­sos com Sànchez o Oriol Jun­que­ras a fal­tar al seu propi judici per tenir un alta­veu polític –que ell no pre­veu fins a l’al·legat final– des de l’inte­rior de la presó.

En el cas d’ERC, la petició era doble: poder fer mítings el 13 d’abril als cen­tres peni­ten­ci­a­ris de Madrid V (Soto del Real) i de Madrid I (Alcalá-Meco), la JEC se’n desentén en favor de la Junta Elec­to­ral Pro­vin­cial de Madrid. Com amb Sànchez, però, la inhi­bició va seguida del decan­ta­ment en con­tra tot subrat­llant que Ins­ti­tu­ci­ons Peni­tenciàries ja ha emès un informe en con­tra perquè hi detecta “diferències” amb el permís de fer actes elec­to­rals a la presó que sí que va auto­rit­zar a Anda­lu­sia en les últi­mes autonòmiques.