POLÍTICA
PUIG DE LES BASSES - 5 abril 2019 2.00 h

Montse Bassa reclama unitat d’acció per bloquejar un pacte PSOE-Cs el 28-A

 Per la cap de llista gironina d’ERC al Congrés, les polítiques socials són la gran diferència amb Junts per Catalunya

 Apel·la al vot per frenar la repressió

G. BUSQUETS - PUIG DE LES BASSES

A l’espla­nada del puig de les Bas­ses, on Montse Bassa, la cap de llista d’ERC al Congrés per Girona, ha “fet un munt d’actes, des que el 2 de novem­bre del 2017 va aga­far “el micròfon per pri­mer cop” i on la seva ger­mana, l’excon­se­llera Dolors Bassa hi ha estat empre­so­nada 345 dies, va recla­mar ser clau a Madrid. Els can­di­dats giro­nins al Congrés i al Senat, acom­pa­nyats d’una tren­tena d’alcal­des repu­bli­cans, van des­ple­gar ahir els car­tells elec­to­rals per a les elec­ci­ons del 28-A en un dels emplaçaments simbòlics per a ERC.

Montse Bassa va posar èmfasi en les polítiques soci­als com a prin­ci­pal diferència res­pecte a Junts per Cata­lu­nya i va recla­mar uni­tat d’acció per blo­que­jar un pacte PSOE-Cs poste­rior al 28-A: “Des d’Esquerra tenim clar que volem uni­tat d’acció i no de llis­tes perquè les ide­o­lo­gies de les polítiques soci­als són dife­rents”. Bassa va asse­nya­lar que va a Madrid a fre­nar la repressió, un nou 155 i l’extrema dreta i a obli­gar a crear una nova taula de diàleg; va recor­dar que l’objec­tiu final, “més enllà de la ignomínia de la presó”, és asso­lir la República. Hi va afe­gir que la seva can­di­da­tura és la con­tinuïtat de l’acti­visme ini­ciat amb la repressió, i va fer una crida a man­te­nir la mobi­lit­zació: “No volem inde­pen­den­tis­tes de sofà; el dia que no ens mobi­lit­zem, hau­rem per­dut”. El número dos, Joan Mar­gall, va recor­dar que “el 28-A ha estat impo­sat per Madrid”. Per Mar­gall, i en clau naci­o­nal, “no s’ha de dei­xar que gua­nyi el par­tit que va per­me­tre el 155”, en referència als soci­a­lis­tes. Jordi Martí, can­di­dat d’ERC al Senat, va des­ta­car el model ter­ri­to­rial repu­blicà, “basat en l’arre­la­ment i la política de pro­xi­mi­tat”. Va recor­dar els incom­pli­ments rei­te­rats a l’N-II, l’N-260 o l’N-152 i rei­vin­di­ca­ci­ons històriques com ara “la dig­ni­fi­cació del tren con­ven­ci­o­nal i el cobri­ment dels pas­sos a nivell de Figue­res, Flaçà i Ribes”.

LA FRASE

És molt difícil arribar a un país independent sense haver fet polítiques socials justes
Montse Bassa
CAP DE LLISTA D’ERC A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

LA FRASE

El 28-A, a Catalunya guanyaran ERC o els socialistes; no deixem que guanyi el partit que va permetre el 155
Joan Margall
NÚMERO DOS AL CONGRÉS D’ERC PER GIRONA