OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 5 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

Contra Torra

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Si l’acu­sació és de paràlisi, sàpiguen, senyors meus, que de para­lit­zats ho estem tots, amb aquest judici i aquesta repressió

Ja fa dies, que s’ha obert la veda con­tra Torra. Suposo que s’hi han fixat, que fa set­ma­nes que ter­tu­li­ans, colum­nis­tes i opi­na­dors uni­o­nis­tes d’aquest país van ins­tal·lant un dia rere l’altre i allà on poden el relat aquest de la paràlisi del govern. Cons­ci­ents que el 21-D no ho van gua­nyar a les urnes, no han parat d’inten­tar-ho per altres vies. No és que no vul­guin Torra; és que encara no han paït la suma que l’inde­pen­den­tisme va acon­se­guir en les elec­ci­ons con­vo­ca­des pel 155. No seré jo qui defensi que el govern Torra és el més fort, dinàmic i dili­gent dels que hem tin­gut, perquè aquest és un govern que governa amb algu­nes debi­li­tats i en un moment polític extre­ma­da­ment deli­cat. Si Car­les Puig­de­mont va acce­dir a la pre­sidència de la Gene­ra­li­tat en unes con­di­ci­ons excep­ci­o­nals, a mi em sem­bla que les de Quim Torra ho van ser tant o més. Pro­ba­ble­ment més. I que aquells que l’acu­sen de paràlisi i d’ino­perància el pri­mer que hau­rien de fer és pre­gun­tar-se d’on ve, aquesta supo­sada debi­li­tat. No deu ser, per exem­ple, que hi ha uns quants dipu­tats sus­pe­sos pel jutge Lla­rena (sense con­demna ni sense judici a la vista) i que per això l’inde­pen­den­tisme no té majo­ria? I que si ahir aquests hagues­sin pogut votar no s’hau­ria apro­vat aquesta moció que con­vida Torra a con­vo­car elec­ci­ons o a superar una qüestió de con­fiança? Els par­tits de l’opo­sició i bona part de les línies edi­to­ri­als dels mit­jans de comu­ni­cació d’aquest país (pot­ser és allò de qui va ser pri­mer, si l’ou o la gallina) par­len d’un govern “ino­pe­rant”. I ho fan, ai las, en plena cam­pa­nya elec­to­ral i sense pre­gun­tar-se d’on par­teix, aquesta ino­perància. A mi em sem­bla que l’acord d’ahir al Par­la­ment, tot i que no és jurídica­ment vin­cu­lant, és un bon revés per a Torra, perquè ara li podran retreure aquesta votació cada cop que vul­guin. Però cal saber inter­pre­tar-la. És la prova que el 155 no se n’ha anat. De no gaire res més. Perquè si l’acu­sació és de paràlisi, sàpiguen, senyors meus, que de para­lit­zats ho estem tots. Que només fal­ta­ria, que actuéssim amb nor­ma­li­tat men­tre hi ha aquest judici sumaríssim a l’1-O i aquesta repressió incom­pren­si­ble.