OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 5 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Doncs no, era l’hivern

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Vam pre­sa­giar una tar­dor calenta i em sem­bla que serà l’hivern. I no els parlo del temps que fa aquests dies

No sé si ho recor­den, però temps enrere ens vàrem pas­sar mesos i mesos dient que s’acos­tava una tar­dor calenta. I, tot i que veient la tem­pe­ra­tura que fa aquests dies –i la que s’anun­cia per als vinents– podríem dir que la vàrem encer­tar, em sem­bla que, si del que parlàvem en rea­li­tat era de la situ­ació política i no del temps, el que serà calent serà l’hivern. Fixin-se si no qui­nes casu­a­li­tats, que el famós Con­sell de Minis­tres a Bar­ce­lona –el del “turisme minis­te­rial”, que deia Elsa Artadi– se cele­brarà el dia 21-D, que és el dia que ofi­ci­al­ment comença l’hivern. Ja he vist dife­rents mis­sat­ges a la xarxa con­vo­cant mani­fes­ta­ci­ons per a aquell dia, i alguns par­len d’una atu­rada de país. No sé si n’hi ha per a tant, però és inne­ga­ble que venir a fer un Con­sell de Minis­tres a Bar­ce­lona i no voler-se reu­nir amb l’exe­cu­tiu català fa lleig. Molt lleig. Perquè, què faran? Ens obse­quia­ran amb una pluja de mili­ons, com ho feia el PP quan ens feia venir minis­tres un dia sí i un dia també? El 21-D començarà l’hivern, farà un any de la victòria elec­to­ral del 21-D, no se n’obli­din, Jordi Sànchez i Jordi Turull ja enca­de­na­ran 21 dies de vaga de fam. I Forn i Rull –i ves a saber qui més– n’acu­mu­la­ran també uns quants, molts. Perquè un sol dia de vaga de fam ja és d’una duresa extrema. Serà un hivern calent. Perquè serà, a més a més, l’hivern en què s’haurà de posar defi­ni­ti­va­ment una data al judici de l’1-O i, ho intu­eixo veient el que està pas­sant aquests dies, un hivern en què les acci­ons de pro­testa poden anar l’una rere l’altra. Serà l’hivern en què Pedro Sánchez haurà de deci­dir si defi­ni­ti­va­ment intenta sal­var-se con­vo­cant elec­ci­ons, i serà l’hivern en què Vox (riu-te’n de Cs), ara enva­len­tit, ens anirà obse­quiant dia sí i dia també amb mis­sat­ges que ens trau­ran de polle­guera. Soc incapaç de pre­veure el que pot pas­sar, però em sem­bla que el que sí que tots som capaços de pre­veure és que el diàleg entre el govern de Sánchez i el de Torra no és (ni serà) diàleg. Pro­ba­ble­ment d’aquí a pocs mesos les dues parts ho reco­nei­xe­ran. I sé segur una altra cosa, d’aquest hivern: no serà l’hivern de la nego­ci­ació de cap referèndum a Cata­lu­nya. Per això l’intu­eixo calent.