POLÍTICA
BARCELONA - 6 gener 2019 2.00 h

Iceta descarta cap negociació “a fons” fins a la sentència de l’1-O

Ò.P.J - BARCELONA

El pri­mer secre­tari del PSC, Miquel Iceta, no creu que hi hagi cap “nego­ci­ació a fons” entre els governs català i espa­nyol abans de la sentència del judici a l’1-O. En una entre­vista ahir a Efe, el soci­a­lista reco­neix que el judici marca “una espècie de parèntesi o impasse”, perquè, tot i que la política i la justícia “són vies abso­lu­ta­ment dife­rents, és obvi que l’una inter­fe­reix en l’altra, i cer­tes nego­ci­a­ci­ons més de fons no es poden esta­blir en aquest moment”. “No ens hem d’enga­nyar: fins que no hi hagi una sentència i el movi­ment inde­pen­den­tista no hagi arti­cu­lat quina és la seva pro­posta després, difícil­ment podrem avançar en una nego­ci­ació política de fons”, con­clou Iceta, que a més asse­nyala una segona con­dició: un acord per a una pro­posta “de con­sens” entre dos terços del Par­la­ment, ja que sense acord “difícil­ment es tindrà prou força per nego­ciar amb l’Estat”. “Pri­mer hem de fer els deu­res a casa”, subrat­lla. I retreu a Torra un dis­curs “con­tra­dic­tori”, ja que “és molt difícil que sigui creïble” la volun­tat de diàleg del govern “si no hi ha una renúncia expressa a la via uni­la­te­ral i il·legal”.

El que no exclou Iceta, això sí, és que s’avanci en “acords con­crets” que es cana­lit­zin a par­tir de la reunió entre exe­cu­tius pre­vista aquest mes, en aspec­tes com ara inver­si­ons, pri­o­ri­tats pres­su­postàries, col·labo­ració en polítiques públi­ques i reti­rada de recur­sos a lleis sus­pe­ses pel TC. El que sí que des­carta és que s’hi abordi la pro­posta de 21 punts que Torra va lliu­rar a Sánchez a Bar­ce­lona. “No és una base per nego­ciar”, tanca Iceta, que creu que, en tot cas, qui hau­ria de fer públic el docu­ment és el mateix Torra, ja que va ser qui en va reve­lar l’existència.