SOCIETAT
FIGUERES - 6 gener 2019 2.00 h

Música per la consellera Dolors Bassa

 Un concert reuneix més de 500 garrotxins a Puig de les Basses de Figueres

JORDI CASAS - FIGUERES

El col·lec­tiu de Músics per la Lli­ber­tat d’Olot va dur a terme ahir un con­cert a la presó de Puig de les Bas­ses de Figue­res per acom­pa­nyar, des del pàrquing i durant una estona, la con­se­llera Dolors Bassa, i per rei­vin­di­car la seva lli­ber­tat i la de tots els pre­sos i exi­li­ats polítics del procés inde­pen­den­tista. En el con­cert, hi van par­ti­ci­par també la coral olo­tina Fruc­tus Tem­po­ris i el grup d’hava­ne­res Cap de Creus de Cadaqués. Després de la inter­venció de cada grup o can­tant, tots els intèrprets i les més de 500 per­so­nes que hi van assis­tir van can­tar junts L’estaca i Els sega­dors.

Músics per la Lli­ber­tat d’Olot es va cons­ti­tuir en el marc de la pre­sen­tació a la capi­tal gar­rot­xina de l’asso­ci­ació cata­lana pels drets civils cre­ada en suport dels fami­li­ars del pre­sos i les pre­ses polítics. En el trans­curs d’una jor­nada orga­nit­zada sota el lema Olot per la lli­ber­tat, es van dur a terme diver­sos actes per recap­tar fons per a aquesta enti­tat.