OPINIÓ
6 gener 2019 2.00 h

DE REÜLL

Mentides plenes d’odi

CARME VINYOLES
L’extrema dreta fa bé la feina bruta en defensa d’un poder patri­mo­nial

Desem­bre del 2018: Misha Tuma­sov, pre­si­dent de Rus­sian LGBT Network, denun­cia que a la pàtria de Putin els atacs homòfobs s’han con­ver­tit en moda. La causa? La pro­pa­ganda hos­til del règim des­perta l’agres­si­vi­tat de la població. 1 de gener del 2019: Jair Bol­so­naro, pre­si­dent de Bra­sil, entra al Congrés fent el gest de la pis­tola amb la mà. Con­tra qui dis­para l’enèsim mes­sies retor­nat amb la pro­mesa de repar­tir armes per a tot­hom? Con­tra els pobres que no tre­ba­llen i inven­ten ten­si­ons raci­als –“els meus fills mai no tin­dran pare­lles negres, estan molt ben edu­cats”–, con­tra els homo­se­xu­als abo­cats a la pros­ti­tució –“millor un fill mort que veure’l amb un bigo­tut”–, con­tra la ide­o­lo­gia de gènere que l’afecta per­so­nal­ment –“he tin­gut qua­tre fills i, en un moment de debi­li­tat, una filla”. Les coses, clares, diu la seva ter­ri­ble­ment cris­ti­ana minis­tra Dama­res Alves: “Els nens van de blau i les nenes, de rosa.” 4 de gener del 2019: Pablo Casado assu­meix el relat de Vox sobre la violència mas­clista i es refe­reix a “homes inde­fen­sos” –la rea­li­tat: 975 dones assas­si­na­des des del 2003– i a “denúncies fal­ses” –la rea­li­tat: un 0,0078% de les pre­sen­ta­des–. Qui­nes altres con­ces­si­ons vin­dran? Les que cal­gui. No es pot negar que l’extrema dreta fa bé la feina bruta de mar­car agenda en defensa d’una visió patri­mo­nial i gens democràtica del poder, que ha de ser òbvi­a­ment dels pode­ro­sos. I avança entre les men­ti­des, l’odi i l’aplau­di­ment d’una part crei­xent de la població.