OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 6 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

Ingenu, sí

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“L’endemà de les sentències de l’1-O, qui gover­narà a la capi­tal cata­lana?

Sem­bla que final­ment els Reis Mags han deci­dit no por­tar-me la can­di­da­tura unitària que els havia dema­nat per Bar­ce­lona. Com que de rei uni­o­nista nosal­tres ja en conei­xem un i anem més que ser­vits, vaig pen­sar que pot­ser la can­di­da­tura unitària ens vin­dria d’Ori­ent. Però no. Deuen ser dels que pen­sen que sepa­rats sumem més. A banda de les can­di­da­tu­res monàrqui­ques de Manuel Valls (oh là là!), i del popu­lar i mai prou ben valo­rat Josep Bou (“...y Vila, y Costa, y Font, y Bar­celó, y Pujals, y Soler, y Cen­dra... Soy catalán, y en casa tengo un pese­bre con un caga­ner, y tengo un tió, y canto ‘El noi de la mare’...), ja sabíem que la CUP hi tor­narà a ser (sabem els noms dels can­di­dats, però no l’ordre), que Ada Colau pretén ser ree­le­gida i, és clar, que ERC ha optat per refer la llista –que no és el mateix que rejo­ve­nir-la– i col·locar-hi al cap­da­vant Ernest Mara­gall. Jordi Grau­pera ha gua­nyat les primàries de l’ANC, Fer­ran Mas­ca­rell s’ha auto­pro­cla­mat can­di­dat d’una llista que no se sap ben bé quins suports té, i Neus Munté sem­blava des de feia mesos la can­di­data del PDe­CAT. L’espai excon­ver­gent (algun dia ens hau­rien de donar un manual d’ins­truc­ci­ons per saber qui és qui en el PDe­CAT, la Crida i a JxCat, perquè tot­hom entengués per què Bel i Nogue­ras es bara­llen públi­ca­ment –perdó, volia dir dis­cre­pen– sobre el pres­su­post de Pedro Sánchez); l’espai excon­ver­gent, deia, sem­bla, doncs, que final­ment es recom­pon –a Bar­ce­lona– i que per això a les por­tes del dia de Reis han posat sobre la taula el tàndem Quim Forn-Elsa Artadi per encapçalar una can­di­da­tura de con­sens del PDe­CAT i la Crida. Si han posat aquests noms tan potents sobre la taula és, suposo, perquè ja donen per per­duda la llista unitària. Que l’espai excon­ver­gent es reor­dena i que ara haurà d’inte­grar Munté i ves a saber si Mas­ca­rell, que pot­ser per això –per ser-hi ara– va tirar pel dret i es va auto­pro­cla­mar can­di­dat. Jo els veia a tots –Mara­galls, Forns, Muntés, Grau­pe­res, CUP...– en una llista única. Ingenu? Sí. Com ho vaig ser el 21-D, quan recla­mava una llista única que acabés –o difi­cultés, és clar– les bara­lles inter­nes de l’inde­pen­den­tisme i no fes la d’Arri­ma­das la llista més votada. No passa res. Si no fos que l’endemà de les sentències no serà el mateix tenir o no a Bar­ce­lona un alcalde o alcal­dessa inde­pen­den­tista.