POLÍTICA
BARCELONA - 6 març 2019 2.00 h

El govern deplora el negacionisme de Millo sobre la violència policial

 Artadi qualifica de “ridícul” acusar l’independentisme de violent

 La portaveu descarta un avançament electoral i repta l’oposició a una moció de censura

EMILI BELLA - BARCELONA

Negar encara avui la violència poli­cial con­tra els votants de l’1-O que es va poder veure a tot el món per mitjà de la premsa inter­na­ci­o­nal i que la mateixa Audiència de Bar­ce­lona adme­tia ahir que va ser des­pro­por­ci­o­nada “tras­passa la línia del que és ridícul”, segons va afir­mar ahir la con­se­llera de la Pre­sidència, Elsa Artadi, després de la reunió set­ma­nal de l’exe­cu­tiu. La por­ta­veu del govern va lamen­tar el nega­ci­o­nisme de l’ex-dele­gat del govern a Cata­lu­nya Enric Millo o de l’ex-secre­tari d’estat de Segu­re­tat Juan Anto­nio Nieto, que van decla­rar al Tri­bu­nal Suprem que durant el referèndum no hi va haver càrre­gues poli­ci­als, i va iro­nit­zar que ningú de l’ante­rior govern espa­nyol “no va donar ordre de res ni sap res”. “Ara com ara, fer un relat nega­ci­o­nista sobre la violència que van exer­cir la Policía Naci­o­nal i la Guàrdia Civil sobre la ciu­ta­da­nia inde­fensa i pacífica l’1-O, sobre el que s’ha vist a tot el món, és ridícul”, va cons­ta­tar Artadi, que va retreure al jutge Manuel Marc­hena que “no hagi permès” veure les imat­ges durant el judici.

“L’única violència va ser de la Policía Naci­o­nal i la Guàrdia Civil, l’únic delicte va ser impe­dir que la gent votés”, va insis­tir la por­ta­veu, que va apro­fi­tar per llançar un dard enve­ri­nat al minis­tre d’Afers Estran­gers: “Això no ho remun­ten ni els pro­gra­mes de Josep Bor­rell a nivell inter­na­ci­o­nal.”

Artadi va recor­dar que ni la fis­ca­lia ni l’advo­ca­cia de l’Estat, quan van inter­ro­gar els pro­ces­sats, no van fer “ni un intent” de demos­trar la rebel·lió. “Aquesta és l’evidència que no hi ha cap prova, s’han cen­trat una estona a saber qui és mem­bre de quina enti­tat, qui parla amb qui i qui es truca amb qui, però no fan ni un intent de jus­ti­fi­car el que és injus­ti­fi­ca­ble”, va resu­mir.

D’altra banda, el govern no pre­veu cap avançament elec­to­ral ni tam­poc una moció de con­fiança encara que no s’aprovi el pres­su­post. Artadi va rep­tar l’opo­sició a atre­vir-se a pre­sen­tar una moció de cen­sura per inten­tar forçar unes elec­ci­ons. Tot i la “gran difi­cul­tat” per tirar enda­vant els comp­tes per la pre­cam­pa­nya elec­to­ral, la por­ta­veu va rebut­jar la pos­si­bi­li­tat que Quim Torra faci el mateix que Car­les Puig­de­mont el 2016 després que la CUP li tombés el pres­su­post. “No tenim aquests esce­na­ris sobre la taula”, va con­cloure.

El govern no es plan­teja “en abso­lut” reti­rar dels edi­fi­cis ofi­ci­als els llaços grocs en suport als pre­sos polítics durant la cam­pa­nya del 28-A. Ciu­ta­dans ha anun­ciat la pre­sen­tació d’un escrit a la Gene­ra­li­tat i a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona per exi­gir-hi la reti­rada de “sim­bo­lo­gia par­ti­dista” o, en cas con­trari, amenaça d’acu­dir a la Junta Elec­to­ral.