SOCIETAT
GIRONA - 16 març 2019 2.00 h

Investiguen les detencions de la policia espanyola a Girona

 El jutge admet a tràmit la denúncia presentada pel president Quim Torra

 Acusen els agents d’extralimitar-se quan van arrestar 16 activistes relacionats amb el tall del TAV l’1 d’octubre passat

ÒSCAR PINILLA - GIRONA

El jut­jat d’ins­trucció 2 de Girona inves­tiga si la Policía Naci­o­nal va come­tre un delicte de detenció il·legal quan va arres­tar 16 acti­vis­tes als quals rela­ci­o­nen amb una acció de pro­testa al TAV l’1 d’octu­bre del 2018. Entre els detin­guts, acti­vis­tes, foto­pe­ri­o­dis­tes i els alcal­des de Celrà, Dani Cor­nellà, i de Ver­ges, Ignasi Saba­ter, tots dos de la CUP. El jutge ha admès a tràmit la denúncia que va pre­sen­tar fa unes set­ma­nes el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, que va con­si­de­rar que la poli­cia espa­nyola es va extra­li­mi­tar en les seves fun­ci­ons. Es tracta d’unes deten­ci­ons que la Policía Naci­o­nal va fer el 16 de gener pas­sat sense ordre judi­cial i amb l’ombra del dubte de si ni tan sols el jut­jat d’ins­trucció número 4 de la capi­tal giro­nina en tenia conei­xe­ment. La denúncia per delic­tes de detenció il·legal i usur­pació de fun­ci­ons es va pre­sen­tar el 23 de gener pas­sat al jut­jat de guàrdia de Girona. El pre­si­dent va jus­ti­fi­car la denúncia for­mu­lada al·legant que l’actu­ació de la poli­cia espa­nyola va supo­sar una “vul­ne­ració del dret fona­men­tal a la lli­ber­tat”, no tenia “habi­li­tació legal” del jutge i incom­plia “els requi­sits de la llei d’enju­di­ci­a­ment cri­mi­nal”.

En la mateixa línia, els advo­cats dels acti­vis­tes, Mont­ser­rat Vinyets i Benet Sale­llas, van con­fir­mar ahir que han inter­po­sat una que­re­lla pel mateix delicte, i es van sumar així a la denúncia del pre­si­dent. A la que­re­lla s’afe­geix el delicte de lesi­ons, ja que l’alcalde de Ver­ges va ser abor­dat per qua­tre agents de paisà de la poli­cia espa­nyola que ana­ven enca­put­xats. A causa de les ame­na­ces de mort anònimes que ha rebut els últims mesos, i la visita ja habi­tual de la ultra­dreta a Ver­ges, es va ate­mo­rir i es va resis­tir a pujar al cotxe. Quan tot va que­dar acla­rit, final­ment el van emma­ni­llar, però només d’un canell, l’esquerre, i el van arros­se­gar fins al vehi­cle poli­cial, un fet que li va pro­vo­car lesi­ons; va haver de rebre assistència mèdica i li van embo­li­car la mà i part del braç. Han pas­sat dos mesos des de les deten­ci­ons, i l’alcalde de Ver­ges con­ti­nua de baixa per aques­tes lesi­ons al braç. El jut­jat ha citat a decla­rar els detin­guts el 16 de gener en qua­li­tat de per­ju­di­cats el dia 30 d’abril.

La nova denúncia con­tra la poli­cia espa­nyola coin­ci­deix amb l’agenda judi­cial per la ins­trucció oberta pels fets de l’1 d’octu­bre pas­sat. Dinou per­so­nes van ser cita­des ahir a decla­rar en qua­li­tat d’inves­ti­gats per un cas de desor­dres públics pels talls del TAV d’aquell dia. D’aques­tes, divuit van entrar als jut­jats de Girona i una va fer explícita la seva volun­tat de no com­parèixer i, per tant, pot aca­bar detin­gut per ser posat a dis­po­sició de la justícia. De les 18 per­so­nes que van com­parèixer ahir, catorze es van aco­llir al seu dret a no decla­rar i la resta van asse­gu­rar que no eren al tall del TAV. I és que està demos­trat que alguns dels inves­ti­gats esta­ven tre­ba­llant l’1 d’octu­bre del 2018 i, tot i així, van ser detin­guts per la Policía Naci­o­nal.

“De manera vexatòria i ofensiva”

“Hi havia un expedient ja judicialitzat i, sense cap motiu que ho justifiqués, la policia va procedir a les detencions quan podria haver optat per citar-los perquè compareguessin a la comissaria”, va subratllar l’advocada dels investigats, Montserrat Vinyets. “Van actuar de manera vexatòria i ofensiva”, sosté. “La llei és clara quan afirma que s’ha de detenir de manera que no s’atempti contra l’honorabilitat de les persones i de la manera menys lesiva possible i no va ser el cas”, conclou Vinyets.