POLÍTICA
BARCELONA - 6 març 2019 2.00 h

La Crida tanca la consulta i opta per concórrer a les espanyoles

 Més del 90% dels participants avalen presentar-se al 28-A en confluència amb altres organitzacions sobiranistes

D.B - BARCELONA

Més del 90% de les bases de la Crida Naci­o­nal per la República apos­ten, en una con­sulta interna, per concórrer a les elec­ci­ons espa­nyo­les del 28 d’abril, en con­fluència amb altres orga­nit­za­ci­ons sobi­ra­nis­tes. El movi­ment impul­sat per Jordi Sànchez, Car­les Puig­de­mont i Quim Torra tan­cava ahir una con­sulta amb dues pre­gun­tes per defi­nir si l’enti­tat, que es va posar en marxa ofi­ci­al­ment al gener, s’ha d’impli­car en els comi­cis espa­nyols, per als quals ja nego­cia una llista con­junta amb el PDe­CAT, unes con­ver­ses no exemp­tes de ten­si­ons.

En la con­sulta, hi van par­ti­ci­par 11.815 per­so­nes, que repre­sen­ten més del 20% del total d’asso­ci­ats, adhe­rits i fun­da­dors. La pri­mera pre­gunta plan­te­java si “la Crida ha d’impul­sar una can­di­da­tura tan unitària com sigui pos­si­ble amb vista al 28 d’abril” entre for­ma­ci­ons sobi­ra­nis­tes, i el sí va obte­nir un 97% dels vots (11.490), en con­tra­po­sició amb els 261 vots nega­tius que s’hi van regis­trar, segons un comu­ni­cat de l’orga­nit­zació inde­pen­den­tista.

Menys suports afir­ma­tius va obte­nir la segona pre­gunta, que pro­po­sava que, si les altres orga­nit­za­ci­ons sobi­ra­nis­tes accep­ten la con­fluència elec­to­ral, “la Crida par­ti­cipi com a tal” en les elec­ci­ons. En con­cret, 10.729 per­so­nes (un 91%) hi van res­pon­dre afir­ma­ti­va­ment i 963 van rebut­jar aquesta segona pos­si­bi­li­tat.

Per la seva banda, el PDe­CAT cele­brarà demà un con­sell naci­o­nal extra­or­di­nari per abor­dar la can­di­da­tura a les elec­ci­ons espa­nyo­les, després dels resul­tats de les primàries. L’exe­cu­tiva del par­tit també es podria reu­nir d’urgència al llarg del dia d’avui.

LA XIFRA

11.815
persones
van votar en la consulta interna que va celebrar ahir la Crida per decidir la seva posició de cara al 28-A.