OPINIÓ
6 abril 2019 2.00 h

FULL DE RUTA

Temporada d’enquestes

GERMÀ CAPDEVILA
Superar el 50% dels vots és una con­dició impres­cin­di­ble per tirar enda­vant, sigui quin sigui el camí que ens por­tarà a un nou embat democràtic a l’Estat

A pocs dies de l’inici de la cam­pa­nya de les elec­ci­ons gene­rals espa­nyo­les –que seran un con­tinu amb les muni­ci­pals i les euro­pees– torna al pri­mer pla una de les acti­vi­tats ende­vi­natòries més entre­tin­gu­des dels períodes elec­to­rals: les enques­tes.

Els estu­dis demoscòpics –con­ve­ni­ent­ment cui­nats, polits i maqui­llats– són una matèria pri­mera for­mi­da­ble de tertúlies, debats i colum­nes d’opinió (aquest arti­cle inclòs, mea culpa). Més que un ele­ment per com­pren­dre el com­por­ta­ment elec­to­ral de la ciu­ta­da­nia, les enques­tes han esde­vin­gut una eina de màrque­ting polític d’ús cada cop més freqüent. S’ela­bo­ren i es difo­nen amb la intenció gens dis­si­mu­lada d’influir en l’elec­to­rat indecís o rea­fir­mar en les seves con­vic­ci­ons els que ja saben a qui votar.

En aquest con­text, ja no crida l’atenció que els resul­tats no s’assem­blin gaire a les enques­tes. Els estra­tegs dels par­tits ja ho saben i hi juguen sense manies. També ho intu­ei­xen els ciu­ta­dans, però és molt difícil resis­tir-se a l’atracció de cap­bus­sar-se en la dar­rere enquesta que pro­nos­tica un sor­passo ines­pe­rat o una irrupció volcànica d’un nou par­tit d’ultra­dreta. Es fan pro­jec­ci­ons i es posen sobre la taula totes les com­bi­na­ci­ons pos­si­bles d’ali­an­ces i coa­li­ci­ons. Sor­to­sa­ment, però, les enques­tes no deci­dei­xen res, i són els vots efec­ti­va­ment dipo­si­tats a les urnes els que diran qui governa i amb quina força. Els resul­tats d’Anda­lu­sia, on els son­de­jos que pro­nos­ti­ca­ven un tri­omf còmode del PSOE van fer que molts votants soci­a­lis­tes es que­des­sin a casa “perquè ja estava deci­dit”, són un avís per a nave­gants per recor­dar-nos que la majo­ria inde­pen­den­tista només es con­so­li­darà si tots els inde­pen­den­tis­tes van a votar opci­ons inde­pen­den­tis­tes en totes les elec­ci­ons que ens espe­ren el 2019. Superar el 50% dels vots és una con­dició impres­cin­di­ble per tirar enda­vant, sigui quin sigui el camí que ens por­tarà a un nou embat democràtic a l’Estat.