POLÍTICA
BARCELONA - 6 abril 2019 2.00 h

La CCMA es querella contra Rivera per incitació a l’odi

 Sanchis va anunciar al Parlament denúncies també per calúmnia i per injúria

 Rivera va acusar TV3 d’haver insultat la candidata de Ciutadans al Congrés per Barcelona, Inés Arrimadas

REDACCIÓ - BARCELONA

El pre­si­dent de Tele­visió de Cata­lu­nya, Vicent Sanc­his, va anun­ciar ahir al Par­la­ment que la Cor­po­ració Cata­lana de Mit­jans Audi­o­vi­su­als inter­po­sarà diver­ses que­re­lles con­tra el líder de Ciu­ta­dans, Albert Rivera, qui va acu­sar la tele­visió pública cata­lana de qua­li­fi­car de “puta” la can­di­data de la for­mació taronja al Congrés per Bar­ce­lona, Inés Arri­ma­das.

Rivera, que va fer aques­tes afir­ma­ci­ons en un pro­grama d’Antena 3 en franja de màxima audiència, haurà d’afron­tar les que­re­lles inter­po­sa­des per la CCMA pels pos­si­bles delic­tes de calúmnia, injúria i inci­tació a l’odi. L’acu­sació de Rivera feia referència a un tuit mas­clista de Toni Albà on aquest tit­llava indi­rec­ta­ment Arri­ma­das de pros­ti­tuta i pel qual el polèmic actor va ser apar­tat del pro­grama Polònia. Després de les decla­ra­ci­ons de Rivera, el con­sell pro­fes­si­o­nal de TVC va exi­gir-li que rec­ti­fiqués l’afir­mació perquè “lesi­ona TV3 i les per­so­nes que hi tre­ba­llen” i va dema­nar a la direcció de TV3 que posés en marxa “els meca­nis­mes legals de defensa de la inte­gri­tat de la cadena”.

Sanc­his va mani­fes­tar a la comissió de con­trol de la CCMA al Par­la­ment: “Sem­bla que som els grans mise­ra­bles de la pel·lícula i que sem­pre estem difa­mant i insul­tant”, i va afe­gir: “Quan un líder polític diu que TV3 ha dit ‘puta’ a Inés Arri­ma­das està men­tint, i quan a aquest líder se l’adver­teix una vegada i una altra, davant d’això no hi ha més que la defensa legal.”

Abans de l’anunci de Sanc­his, la dipu­tada de Cs al Par­la­ment Sonia Sierra va lamen­tar que els pro­fes­si­o­nals de diver­sos mit­jans de comu­ni­cació no es mani­fes­tes­sin en con­tra quan es va acu­sar Arri­ma­das de “puta”, a la qual cosa el pre­si­dent de TV3 va con­tes­tar que molta gent va pro­tes­tar i “es va pren­dre una decisió que no va agra­dar a molta gent”.

El dipu­tat del PSC David Pérez també va cri­ti­car l’acció de la CCMA, al·legant que “que­re­llar-se con­tra polítics que han dit el que sigui sobre TV3 és una bar­ba­ri­tat”. A les parau­les de Pérez va res­pon­dre la pre­si­denta en fun­ci­ons del con­sell de govern de la CCMA, Núria Llo­rach, que va mani­fes­tar que “la crítica s’accepta” però que “les men­ti­des s’han de repli­car”, i que per aquest motiu pre­sen­ta­ran les que­re­lles.

No obs­tant, la res­posta més espe­rada era la del líder de Ciu­ta­dans, Albert Rivera, en ser sobre qui reca­uen les acu­sa­ci­ons. Mit­jançant un vídeo a Twit­ter, Rivera va retreure a TV3 que hagues­sin emprès acci­ons legals con­tra ell “per haver dit la veri­tat”. També va apro­fi­tar per des­a­fiar Sanc­his a un cara a cara per expli­car “tots els exem­ples de mani­pu­lació de TV3 dels últims anys” i es va mos­trar con­fiat que té la raó, afir­mant que “si creu que no hi ha mani­pu­lació, que­re­llin-se con­tra mi” i va recor­dar l’adreça de la seu de Cs a Madrid, “Car­rer Alcalà, 253”, perquè Sanc­his li fes arri­bar les que­re­lles.

D’altra banda, el con­gres­sista d’ERC Gabriel Rufián va anun­ciar, també via Twit­ter, que el seu par­tit dema­narà la com­pa­rei­xença de Rivera en seu par­la­mentària “per veure si diu les matei­xes coses que diu als platós de la caverna”.