OPINIÓ
6 abril 2019 2.00 h

DE SET EN SET

Malfactors de la paraula

JORDI PANYELLA

Hi ha un lloc a la vila de Madrid on les parau­les no casen amb els fets. Així, tal com sona. Tan absurd com ter­ri­ble, car­re­gat d’angoixa. I com més s’hi parla, més el sen­tit de la llen­gua es perd, el nord es cap­gira i la lògica del dis­curs esdevé una equació impos­si­ble.

En el par­lar dels homes bons, cada mot es cor­res­pon amb una rea­li­tat pal­pa­ble, i la seva suma cons­tru­eix el com­plex edi­fici de la veri­tat, però en aquest indret de Madrid això no passa. Les parau­les s’hi enca­val­quen en un desori d’estridència, com la suma mal feta del tan­ca­ment de caixa que mai arriba a qua­drar, com l’estrèpit d’una bas­tida que tot d’una s’enfonsa. Els verbs no es cor­res­po­nen amb les acci­ons des­cri­tes, ni els adjec­tius s’ajus­ten al color de la cosa vis­cuda, i inclús els adver­bis per­den el temps, la forma i fins i tot la decència.

A la vila de Madrid hi ha un lloc on el dis­curs indi­gesta, es fa estrany, com una rea­li­tat paral·lela, com una fuma­rola d’hivern que tot ho difu­mina, tot ho agreja. És la per­versió màxima de la paraula feta men­tida, és l’arga­massa ver­bal amb què es cons­tru­eix un drama que aca­barà en tragèdia. És una soga al coll, una estreta de car­gol, un gar­rot que esca­nya la con­dició humana. Guió per­vers per a uns actors atra­pats en un esce­nari hos­til, aliè a l’aplau­di­ment, pro­cliu a la con­demna.

Al Tri­bu­nal Suprem de la vila de Madrid s’hi jutja la causa espe­cial 20907/2017. S’escriu amb lle­tres i números, però els que l’omplen de con­tin­gut deni­gren la paraula, són mal­fac­tors de la paraula, mani­pu­la­dors de la història. Quan­tes meda­lles val­dran tan­tes men­ti­des? Quan­tes mone­des d’or? Quants uni­for­mes de vellut? Quants pan­te­ons de mar­bre?