POLÍTICA
BARCELONA - 6 abril 2019 2.00 h

Presidència promou una guàrdia dels Mossos per a Torra i els expresidents

 La intenció del govern seria allistar 75 agents, amb la voluntat d’arribar fins als 152

 El govern estatal qualifica d’aberrant crear “una divisió ideològica” al cos

REDACCIÓ - BARCELONA

El Depar­ta­ment de Pre­sidència de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya està fent un procés de selecció dins dels Mos­sos d’Esqua­dra per triar agents que voluntària­ment vul­guin for­mar part d’una guàrdia per pro­veir de segu­re­tat el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, però també els expre­si­dents de la ins­ti­tució. Així ho anun­ci­ava ahir El Periódico de Cata­lu­nya, que sosté que aquest cos esta­ria for­mat ini­ci­al­ment per 75 agents, amb la volun­tat d’arri­bar als 152, per poder cobrir tres torns de tres agents per cada pre­si­dent. Les pro­ves per a la selecció ja hau­rien començat –són voluntàries i, segons el citat mitjà, qui s’hi ha pre­sen­tat té un mar­cat per­fil inde­pen­den­tista– i la divisió resul­tant no depen­dria de la pre­fec­tura de la poli­cia cata­lana. Hi entra­rien sota la qua­li­fi­cació d’ads­crits pro­vi­si­o­nals o de lliure desig­nació i tin­drien un com­ple­ment de 400 euros bruts men­su­als.

Ahir el Depar­ta­ment de Pre­sidència va asse­gu­rar que el procés d’elecció de mos­sos per a la segu­re­tat de la cúpula del govern es basa en cri­te­ris pro­fes­si­o­nals. Segons van mani­fes­tar, és una con­vo­catòria oberta en què els matei­xos Mos­sos fan les entre­vis­tes als aspi­rants. A més, van negar que esti­gui pre­vist un suple­ment de sou dife­rent per als mos­sos de la nova divisió i que s’hagi fet cap pre­se­lecció. Més de 140 mos­sos aspi­ren a una plaça per a la divisió que s’encar­re­garà de la segu­re­tat de la cúpula política del govern, pre­si­dent i con­se­ller de la pre­sidència, i també expre­si­dents.

Els agents que superin les pro­ves entra­ran a for­mar part de l’Àrea de Segu­re­tat Ins­ti­tu­ci­o­nal (ASI), per a la qual Inte­rior va fer una con­vo­catòria oberta a tots els mem­bres de la poli­cia cata­lana. L’ASI mar­carà els cri­te­ris per cobrir la segu­re­tat d’aquests diri­gents polítics i també tindrà assig­nada la missió de la vigilància d’edi­fi­cis. El govern asse­nyala que aquest model s’aplica a països com ara França, Angla­terra o Espa­nya.

Ciu­ta­dans i el PSC van posar el crit al cel, i Miquel Iceta va anun­ciar que dema­na­ran la com­pa­rei­xença al Par­la­ment dels con­se­llers de Pre­sidència, Merit­xell Budó, i Inte­rior, Miquel Buch, perquè donin expli­ca­ci­ons. També la por­ta­veu del govern espa­nyol, Isa­bel Celaá, va qua­li­fi­car d’aber­rant la cre­ació d’una “divisió ideològica”. A la roda de premsa poste­rior al Con­sell de Minis­tres, Celaá va adver­tir que “cap grup poli­cial pot tre­ba­llar dar­rere una ombra de per­fil ideològic” perquè la poli­cia ha de regir-se per cri­te­ris de “neu­tra­li­tat política”. “Si aquesta infor­mació és la que s’explica, seria aber­rant i no ho podem pre­veure”, va con­cloure. La por­ta­veu espa­nyola va avançar que el seu exe­cu­tiu dema­narà expli­ca­ci­ons al govern perquè acla­reixi al Par­la­ment “si està pen­sant en una ope­ració d’aquesta natu­ra­lesa”.