POLÍTICA
6 novembre 2018 2.00 h

OPINIÓ

Com governaran?

LLUÍS FALGÀS

Res fa pen­sar que hi hagi d’haver elec­ci­ons imme­di­a­ta­ment ni al Par­la­ment ni a les Corts espa­nyo­les. L’única data elec­to­ral con­creta en el calen­dari són les muni­ci­pals i les euro­pees de l’últim diu­menge del mes de maig de l’any vinent. Ahir, des del PSOE es va treure importància a la nega­tiva del PDe­CAT i ERC a no votar favo­ra­ble­ment el pres­su­post gene­ral de l’Estat. Pels soci­a­lis­tes es con­si­dera que és un “cop de geni”. Una petita tem­pesta que escam­parà. El PSOE està con­vençut que el pres­su­post serà apro­vat i que es podrà man­te­nir l’esta­bi­li­tat del govern, tal com vati­cina el minis­tre Borell. No sem­bla que sigui així. En altres moments, un par­tit que governa amb només 84 dipu­tats i amb els socis amenaçant de no apro­var-li el pres­su­post hau­ria tirat la tova­llola i con­vo­cat elec­ci­ons mal­grat el calen­dari elec­to­ral advers i les enques­tes que només augu­ren un tímid tri­omf a Pedro Sánchez. Tot indica que el PSOE esgo­tarà la legis­la­tura, encara que cal pre­gun­tar-se com ho farà sense els suports neces­sa­ris al Congrés i comp­tant només amb els decrets que per­meti el Con­sell de Minis­tres. Com gover­na­ran? Una pre­gunta també rei­te­ra­tiva per fer a la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya. Sense acla­rir la situ­ació par­la­mentària dels dipu­tats sus­pe­sos pel Tri­bu­nal Suprem i la nega­tiva de la CUP a apro­var el pres­su­post, difícil­ment el govern català pot qua­drar números al Par­la­ment per tirar enda­vant la legis­la­tura. De moment, el no dels comuns està mig garan­tit i l’inter­canvi entre soci­a­lis­tes i sobi­ra­nis­tes al Congrés i al Par­la­ment seria difícil d’expli­car i d’enten­dre.

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha dei­xat clar que no con­vo­carà res fins a conèixer les sentències. El pre­si­dent del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, deixa clar que vol aca­bar la legis­la­tura, això vol­dria dir que dura­ria fins al 2020. Amb les actu­als situ­a­ci­ons par­la­mentàries cal pre­gun­tar-se: com gover­na­ran?