OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 6 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

La cursa

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Sí que la veuen amenaçada, la uni­tat d’Espa­nya, que PP, Cs i Vox han de com­pe­tir a veure qui és més espa­nyol

Fa una mica de riure (per no dir una altra cosa) aquesta cursa en què han entrat tots ple­gats. Perquè no em nega­ran que té un punt de ridi­cu­lesa l’acte aquest que el cap de set­mana va fer Albert Rivera a Alt­sasu. Una pro­vo­cació en tota regla. Quina neces­si­tat té, Rivera, d’anar-se’n a Alt­sasu a pre­go­nar el seu espa­nyo­lisme i a lloar la Guàrdia Civil? Ahir vaig sen­tir que fins i tot algun sin­di­cat poli­cial retreia al líder de Ciu­ta­dans aquest ús de la ins­ti­tució, de la Guàrdia Civil. I a Alt­sasu ni en par­lem. Utzi Alt­sasu bakean, (Dei­xeu en pau Alt­sasu) deien a Rivera en arri­bar. Una pro­vo­cació, ja ho he dit, del tot inne­cessària. Però ai, senyors meus, en aquesta cursa per veure qui és més espa­nyol (lle­geixi’s qui és més antiin­de­pen­den­tista) ara tot s’hi val. El líder del PP, Pablo Casado, que és el líder d’aquest par­tit que fins ahir tenia gent al comitè exe­cu­tiu naci­o­nal que ara sabem que feia encàrrecs estranys a José Manuel Villa­rejo (i que, curi­o­sa­ment, cap jut­jat inves­tiga) ara diu que en breu con­vo­carà tots els par­tits cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes espa­nyols “per fixar una estratègia con­junta en defensa de la Cons­ti­tució i la uni­tat d’Espa­nya”. Caram. I ara també sabem que el par­tit ultra­dretà Vox vol con­vo­car, el dia 1 de desem­bre a Madrid, una mani­fes­tació “con­tra la impu­ni­tat dels col­pis­tes” i, és clar, a favor de la uni­tat d’Espa­nya. Mare de Déu, quina cursa que tenen orga­nit­zada. Sí que la veuen amenaçada, la uni­tat d’Espa­nya, que ara han d’orga­nit­zar cime­res (si això fos Cata­lu­nya en dirien una cimera, o un pacte naci­o­nal), mani­fes­ta­ci­ons i actes al car­rer. El PP, Cs i Vox com­pe­tint per veure qui és més espa­nyol, qui és més antiin­de­pen­den­tista, qui fa més llo­an­ces a la Guàrdia Civil i qui defensa més i millor el Suprem. L’espec­ta­cle pro­met. Però se’ls veu el llautó. Se’ls veu el llautó perquè la pri­mera decisió que pre­nen tots és dei­xar fora el PSOE de tot ple­gat (quan, suposo que ja ho tenen clar, el PSOE és tant o més espa­nyol que ells). Es retra­ten. Perquè cedei­xen al PSOE l’eti­queta de mode­rats i fan un ridícul immens (o així m’ho sem­bla a mi) no només entrant en una cursa absurda sinó del tot irres­pon­sa­ble perquè el que sem­bren no és espa­nyo­lisme. És cris­pació.