OPINIÓ
6 desembre 2018 2.00 h

DE REÜLL

Aniversari amarg

ANNA BALCELLS
El pro­blema no és la Cons­ti­tució, sinó invo­car-la com a pre­text con­tra el canvi

Des­gra­ciat ani­ver­sari, avui, el dels qua­ranta anys de la carta magna espa­nyola, amb pre­sos polítics en vaga de fam, exi­li­ats a Europa, monarca repro­vat i jut­ges desa­cre­di­tats, i, per aca­bar-ho d’ado­bar, la irrupció a les ins­ti­tu­ci­ons democràtiques dels que volen tor­nar, pre­ci­sa­ment, a l’Espa­nya pre­cons­ti­tu­ci­o­nal.

No seré jo qui negui el valor d’aquell pacte per superar el fran­quisme i asse­gu­rar un futur de con­vivència, un pacte que va gene­rar espe­rança en un país trau­ma­tit­zat per una guerra civil i qua­ranta anys de dic­ta­dura fei­xista.

La Cons­ti­tució ha fet la seva feina, però tots sabem que té les seves limi­ta­ci­ons i que no ha pogut satis­fer aspi­ra­ci­ons legítimes, com ara la del ple auto­go­vern dels cata­lans.

Qua­ranta anys després, el pro­blema no és la Cons­ti­tució del 1978, sinó invo­car-la com a pre­text per blo­que­jar les deman­des de canvi. Con­tra el que sos­te­nien els “pares” que la van redac­tar, ara hem vist que la Cons­ti­tució no és prou “fle­xi­ble” perquè “hi càpiga tot”. El pacte es va tren­car fa més de deu anys quan es va impug­nar un esta­tut d’auto­no­mia apro­vat pels ciu­ta­dans. I quan, en nom seu, s’ha supri­mit el diàleg i s’ha ava­lat la repressió. El pro­blema no és la Cons­ti­tució del 1978. El pro­blema és la falta de volun­tat política per posar-la al dia d’aquells que se’n pro­cla­men els més fer­vents guar­di­ans.