SOCIETAT
GIRONA - 6 desembre 2018 0.01 h

Cap a 400 persones es manifesten contra el feixisme a Girona

G. PLADEVEYA - GIRONA

“Girona serà la tomba del fei­xisme”, “Visca, visca, visca, la lluita anti­fei­xista!”, “Buch, dimissió!” i “Fora fei­xis­tes dels nos­tres bar­ris!” van ser diver­sos dels lemes que es van pre­go­nar ahir en una mani­fes­tació que va recórrer els car­rers del cen­tre de la capi­tal giro­nina. La pro­testa va començar a les 19h a la plaça de l’U d’Octu­bre, on cap a 400 per­so­nes van mos­trar el seu rebuig envers la con­cen­tració pre­vista en aquest mateix espai en com­me­mo­ració del Dia de la Cons­ti­tució. L’acte d’avui, ano­me­nat Units per la Cons­ti­tució, ha sigut con­vo­cat per Bor­bo­nia i s’hi ha afe­git també Vox.

Ahir, els assis­tents a la pro­testa van denun­ciar el fet que els Mos­sos deli­mi­tes­sin amb tan­ques la zona on es durà a terme avui la con­cen­tració i no hi dei­xes­sin acce­dir. La idea era rea­lit­zar una batu­cada, però, a causa de la presència poli­cial i del fet d’haver-hi més de mitja plaça tan­cada, es va deco­rar. Van pin­tar al terra un logo anti­fei­xista i van pen­jar car­tells en què es lle­gia: “Sense deso­bediència, no hi ha inde­pendència.” Va començar lla­vors una mani­fes­tació per Jaume I cap a la seu de la Gene­ra­li­tat, on es va engan­xar un car­tell amb una frase de l’anar­quista Bue­na­ven­tura Dur­ruti, i, ja a la plaça del Vi, van lamen­tar “el silenci del govern de Girona davant el fet que el fei­xisme campi impu­ne­ment”. Van cri­dar que la Cons­ti­tució és una farsa i que als car­rers no hi ha espai per al fei­xisme, el racisme, el mas­clisme i l’homofòbia.