POLÍTICA
BARCELONA - 6 desembre 2018 2.00 h

El jutge de l’1-O retorna el material comissat a Òmnium

M.P - BARCELONA

Òmnium Cul­tu­ral va denun­ciar ahir que els escor­colls de la Guàrdia Civil a la seva seu el març pas­sat —orde­nats pel jutge d’ins­trucció número 13 de Bar­ce­lona, que inves­tiga els orga­nit­za­dors de l’1-O— cer­ca­ven de “cri­mi­na­lit­zar l’enti­tat”.

Òmnium va expres­sar-ho en un comu­ni­cat, en què deta­lla que el jutge ha auto­rit­zat ara que recu­pe­rin tot el mate­rial comis­sat. Es van endur la comp­ta­bi­li­tat del 2016 al 2018, tres telèfons mòbils, deu gigues de docu­men­tació i 320 d’imat­ges. El retorn del mate­rial arriba després que en un nou informe la Guàrdia Civil des­carta que Òmnium hagi estat finançada per la Gene­ra­li­tat per orga­nit­zar el referèndum, tot i que la situa com a enti­tat mobi­lit­za­dora de la soci­e­tat per asso­lir la inde­pendència del país. L’advo­cada del pre­si­dent d’Òmnium, Marina Roig, va indi­car que el fet que l’ates­tat defi­neixi que es va cri­dar a mobi­lit­zar-se en acti­tud “serena” i “ale­gre” desa­cre­dita l’acu­sació de rebel·lió de Jordi Cui­xart, en presó pro­vi­si­o­nal.