POLÍTICA
BARCELONA - 6 desembre 2018 2.00 h

Hamon reclama alliberar els presos

 L’exministre de Cultura francès critica que“Europa no ha estat a l’altura”

 Queixa diplomàtica de Borrell a Bèlgica

Ò.P.J - BARCELONA

L’exmi­nis­tre de Cul­tura francès, l’exso­ci­a­lista Benoît Hamon, ha recla­mat “l’alli­be­ra­ment imme­diat dels pre­sos polítics cata­lans”. En una taula rodona coor­ga­nit­zada dimarts al ves­pre a París per Òmnium Cul­tu­ral, l’exmi­nis­tre, que va der­ro­tar Manuel Valls a les primàries del seu par­tit per a pre­si­den­ci­a­ble en les elec­ci­ons del 2017, es va decla­rar “pro­fun­da­ment xocat per les imat­ges de violència” con­tra els votants de l’1-O i va lamen­tar que “Europa no ha estat a l’altura” de les rei­vin­di­ca­ci­ons cata­la­nes. “És urgent tro­bar-hi una solució política”, va dir. El dipu­tat bretó a l’Assem­blea fran­cesa, Paul Molac, també va rei­vin­di­car que el dret a l’auto­de­ter­mi­nació dels pobles “està reco­ne­gut en el dret inter­na­ci­o­nal”, i el pre­si­dent d’honor de la Lliga pels Drets Humans, Mic­hel Tau­bina, va lloar “l’absència de violència en les mani­fes­ta­ci­ons inde­pen­den­tis­tes cata­la­nes” i va afir­mar que l’ens enviarà obser­va­dors al judici.

Tot just ahir, el minis­tre d’Exte­ri­ors espa­nyol, Josep Bor­rell, va con­fir­mar que la piu­lada de dis­sabte del minis­tre de Defensa belga, San­der Loo­nes, en què donava suport als pre­sos en vaga de fam, “natu­ral­ment serà objecte d’una comu­ni­cació diplomàtica” per expres­sar el seu des­grat “per aquesta classe de mani­fes­ta­ci­ons”.  El minis­teri “estu­dia” ara aquesta res­posta, que, en tot cas, “no pas­sarà d’una comu­ni­cació diplomàtica nor­mal i cor­rent”. Bor­rell va dir després d’una reunió de l’OTAN que no havia tin­gut “temps ni tan sols de comen­tar-ho” amb el seu “col·lega i amic” i homòleg belga, Didier Reyn­ders.