POLÍTICA
BARCELONA - 6 desembre 2018 2.00 h

Mobilitzacions en contra del govern espanyol el 21-D

 Diversos col·lectius preparen actes de protesta, entre els quals destaca l’ANC

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

L’ANC es mobi­lit­zarà el diven­dres 21 de desem­bre coin­ci­dint amb l’ani­ver­sari de les elec­ci­ons del 155 i la cele­bració a Bar­ce­lona d’un con­sell de minis­tres. “Aquest 21-D reserva la data, la dig­ni­tat torna al car­rer!”, indica en un mis­satge difós ahir per les xar­xes, que acom­pa­nya amb un car­tell amb la foto del govern espa­nyol i la lle­genda “Pre­para’t. L’Estat opres­sor visita la colònia un any després de la victòria inde­pen­den­tista en unes elec­ci­ons impo­sa­des.” No s’avança res més, a banda d’afir­mar que “no serà un cer­cle, ni un llaç de llum”. L’enti­tat, que apunta que anirà infor­mant a través dels seus canals ofi­ci­als, en podria donar més detalls avui mateix en la con­ferència de premsa que ha con­vo­cat la seva pre­si­denta, Eli­senda Palu­zie. La pro­testa s’hau­ria apro­vat dimarts al con­sell per­ma­nent i es podria haver de rati­fi­car diu­menge en un secre­ta­riat extra­or­di­nari, segons algu­nes fonts.

Col·lec­tius com les Assem­blees en Defensa de les Ins­ti­tu­ci­ons Cata­la­nes (ADIC, for­ma­des per fun­ci­o­na­ris afec­tats pel 155) ja es van fer seva ahir a Twit­ter la con­vo­catòria, que “serà per para­lit­zar el país”. “S’acosta la mara­bunta”, con­cloïen, després de con­vi­dar altres enti­tats com els CDR, Òmnium i els sin­di­cats. Fonts d’Òmnium, en tot cas, ahir se’n des­mar­ca­ven i afir­ma­ven que no tenen cap decisió presa i que encara “miren” com res­pon­dre-hi.

Altres col·lec­tius també pre­pa­ren pro­tes­tes, algu­nes fins i tot talls d’infra­es­truc­tu­res arreu del país,com l’orga­nit­zació juve­nil La Forja, que, emmi­ra­llada en el movi­ment francès dels armi­lles gro­gues, ha anun­ciat una mobi­lit­zació per boi­co­te­jar el con­sell de minis­tres i ha ini­ciat con­tac­tes amb altres enti­tats “per evi­tar que la reunió pugui transcórrer amb nor­ma­li­tat”.