POLÍTICA
GIRONA - 7 gener 2019 2.00 h

Girona Vota reuneix avui el PDeCAT, ERC i la CUP

G. BUSQUETS - GIRONA

La con­cen­tració set­ma­nal que con­voca Girona Vota reu­neix avui, en el dilluns número 64, repre­sen­tants dels tres par­tits sobi­ra­nis­tes, el PDe­CAT, ERC i la CUP. No és la pri­mera vegada que la tro­bada rei­vin­di­ca­tiva ajunta repre­sen­tants d’aquests tres par­tits, però el d’avui vol ser un acte uni­tari, abans que comenci la cam­pa­nya elec­to­ral de les muni­ci­pals, amb la volun­tat d’exem­pli­fi­car el caràcter d’“espai de tro­bada i lloc comú per tre­ba­llar con­jun­ta­ment” que és la pla­ta­forma Girona Vota, la qual repre­senta un ampli espec­tre d’enti­tats que tre­ba­llen per la inde­pendència.

La con­cen­tració recu­pera també avui el seu horari habi­tual d’hivern, a par­tir de les 19 h a la plaça del Vi, després que la coin­cidència en dilluns del 24 i el 31 de desem­bre fes­sin avançar l’hora a les 17 h. Es man­te­nia així l’espe­rit de la tro­bada de no nor­ma­lit­zar la situ­ació en període de vacan­ces. Així i tot, el for­mat es va adap­tar al con­text i la Polifònica de Girona va can­tar nada­les.

La con­cen­tració de Girona Vota comença el pri­mer dilluns del 2019, i un gener polític que es pre­veu intens, de manera “potent”, segons va des­ta­car el pre­si­dent d’Òmnium Gironès, Sergi Font. En nom d’ERC, hi par­ti­ci­parà l’alcal­da­ble per Girona, Quim Ayats; per la CUP, la regi­dora Laia Pèlach, i encara està per con­fir­mar el polític del PDe­CAT.