POLÍTICA
BARCELONA - 7 gener 2019 2.00 h

Govern i comuns entren en el detall dels pressupostos

 Fets els intercanvis dels documents de partida, es preveu que aquesta setmana intensifiquin la negociació amb reunions sectorials

 L’executiu no els aprovarà si no hi té el suport garantit

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

La nego­ci­ació dels pres­su­pos­tos de la Gene­ra­li­tat del 2019 entrarà aquesta set­mana en una nova fase. Després del parèntesi nada­lenc, i pen­dent que es fixi encara la data con­creta, fonts d’Eco­no­mia adme­ten que aquests dies es repren­dran les con­ver­ses entre el govern i el grup de Cata­lu­nya en Comú-Podem per entrar ja en con­cre­ci­ons, un cop fet un inter­canvi pre­li­mi­nar de docu­ments amb els res­pec­tius punts de par­tida. Serà ja la quarta reunió entre les dues parts, si bé fonts dels comuns asse­nya­len la pos­si­bi­li­tat que de fet n’hi hagi més d’una, i s’orga­nit­zin tro­ba­des sec­to­ri­als per entrar en el detall de cada depar­ta­ment, fet que podria deri­var en la cre­ació d’equips nego­ci­a­dors més amplis. Aquest punt, però, no ha estat con­fir­mat.

Després d’una pri­mera reunió al setem­bre en què se’ls va expo­sar el marc gene­ral, la nego­ci­ació va arren­car de debò el 29 de novem­bre, amb una tro­bada en què el vice­pre­si­dent Pere Ara­gonès es va limi­tar a pren­dre nota de les peti­ci­ons dels dipu­tats Jéssica Albi­ach i David Cid, que en van sor­tir dece­buts per la falta d’una pro­posta de base. Aquesta pro­posta els arri­ba­ria la set­mana abans de Nadal, en una ter­cera reunió que no va trans­cen­dir, però en què el secre­tari gene­ral, Albert Cas­te­lla­nos, els va pre­sen­tar docu­men­tació més con­creta, així com un estudi amb qua­tre pos­si­bles esce­na­ris fis­cals i la cor­res­po­nent pre­visió d’ingres­sos, a par­tir de les refor­mes que recla­men els comuns, que ara hau­ran pogut estu­diar-ho.

Ara­gonès ja va avi­sar en una entre­vista a l’ACN durant les fes­tes que el govern no donarà llum verd als números fins que no hi hagi acord per apro­var-los al Par­la­ment: “Ini­ciar un debat pres­su­pos­tari sense tenir-ne garan­tida l’apro­vació seria una teme­ri­tat que el que faria seria impe­dir l’apro­vació defi­ni­tiva dels comp­tes”, refle­xi­o­nava. Per això insis­tia que seran pru­dents: “Pre­fe­rim espe­rar uns dies més, o poques set­ma­nes, però tenir-ne garan­tida la tra­mi­tació, que por­tar els pres­su­pos­tos al Par­la­ment sense acord i con­dem­nar-los al rebuig.” La intenció ini­cial era dur-los-hi a prin­cipi de desem­bre, i ara les pre­vi­si­ons ja asse­nya­len pel cap baix finals de gener.

LA XIFRA

1.660,19
milions
creix el projecte de pressupost respecte al vigent, del 2017. Dels quals, 1.644,3 van a despesa departamental.