POLÍTICA
BARCELONA - 7 març 2019 2.00 h

La Crida no es presentarà el 28-A en fallar l’intent d’unitat

 Hi podria anar sola o amb JxCat i el PDeCAT, però ho descarta per “no fraccionar més l’espai independentista” i no “hipotecar” el seu ideari transversal

 Farà un altre intent per les europees

JORDI ALEMANY - BARCELONA

La Crida Naci­o­nal per la República no es pre­sen­tarà en soli­tari ni gai­rebé segur amb cap for­mació inde­pen­den­tista als comi­cis espa­nyols del 28 d’abril en no pros­pe­rar, com d’altra banda ja era d’espe­rar, la idea de fer una can­di­da­tura unitària i trans­ver­sal de l’inde­pen­den­tisme dis­po­sada a fer efec­tiu el man­dat de l’1-O. Així ho va comu­ni­car ahir el seu secre­tari gene­ral, Toni Mor­ral, en nom del govern de l’asso­ci­ació, que també està ins­crita al regis­tre com a par­tit per poder-se pre­sen­tar a elec­ci­ons, després del no d’ERC, la incògnita de la CUP, que ho deci­deix diu­menge, i que­dar només l’opció de pre­sen­tar-se en soli­tari o en coa­lició amb JxCat i el PDe­CAT.

Sobre la pri­mera opció, Mor­ral va ser rotund en des­car­tar-ho en con­si­de­rar que supo­sa­ria “una can­di­da­tura més per frac­ci­o­nar encara més l’espai”, una ini­ci­a­tiva que ani­ria en con­tra del model d’uni­tat que defensa el seu ide­ari. I sobre la segona opció, tot i que en la con­sulta telemàtica entre asso­ci­ats, adhe­rits i fun­da­dors, un 91% dels vots van apos­tar perquè la Crida par­ti­cipés en una con­fluència elec­to­ral si altres orga­nit­za­ci­ons polítiques accep­ta­ven la con­fluència, com és el cas de JxCat i el PDe­CAT, Mor­ral va expli­car que ho veia “molt com­pli­cat” perquè els par­tits estan fent les llis­tes, hi ha poc temps i “en un con­text de com­petència elec­to­ral és difícil que la Crida pugui jugar en aquest ter­reny”. I és que l’asso­ci­ació impul­sada per Car­les Puig­de­mont, com JxCat, no sem­bla estar dis­po­sada a entrar en la bata­lla de la con­fecció de llis­tes, en la qual també estan posa­des les dues ànimes del PDe­CAT, la més par­tidària i pro­pera a Puig­de­mont i la que aposta per una estratègia més mode­rada a Madrid, repre­sen­tada per Car­les Cam­pu­zano. La Crida, des dels seus ini­cis ha fet un esforç per des­vin­cu­lar-se d’aquells que la con­si­de­ren un nou intent de refun­dació de l’espai post­con­ver­gent. I, sense dir-ho ober­ta­ment, com sí que ha fet altres vega­des, Mor­ral va dei­xar entre­veure que l’horitzó com a “paraigües de la uni­tat de l’inde­pen­den­tisme” seran les pròximes elec­ci­ons al Par­la­ment, tot i que també la pro­mou­ran per a les euro­pees del 26 de maig.

Mor­ral va defen­sar la lli­ber­tat dels asso­ci­ats de pre­sen­tar-se a títol indi­vi­dual en altres can­di­da­tu­res i va dei­xar per a més enda­vant la decisió de si dema­na­ran el vot per una, dues, totes les can­di­da­tu­res inde­pen­den­tis­tes que es pre­sen­tin, o per a cap. Però, com a actor polític, la Crida sí que els farà arri­bar pro­pos­tes de con­tin­guts.

LA FRASE

Renunciem a presentar una candidatura més. Aniria en direcció contrària a la unitat
Toni Morral
SECRETARI GENERAL DE LA CRIDA

JxCat i el PDeCAT encara negocien

Tot i estar convocat per avui al vespre un consell nacional del PDeCAT amb l’objectiu de perfilar definitivament els noms de la candidatura que amb la fórmula de JxCat –el PDeCAT la té registrada– s’ha de presentar en les eleccions espanyoles del 28 d’abril, ahir al vespre no estava clar que finalment s’acabi realitzant.

Després de la reunió, ahir, de l’executiva no es va tancar cap acord i encara es negocia entre els diferents actors les posicions i els noms de la llista conjunta, en la qual han de confluir els diferents interessos de les formacions i també la representació de les dues ànimes del PDeCAT en posicions rellevants de la llista per darrere dels noms dels presos polítics que generen consens per a Barcelona, Tarragona i Lleida –Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull.