SUCCESSOS
GIRONA - 7 març 2019 2.00 h

Un jutjat gironí citarà aviat els investigats per les càrregues

 Els Mossos indagaran els canals de comunicació alternatius que la policia espanyola va fer servir durant l’1-O

G. PLADEVEYA - GIRONA

El jut­jat d’ins­trucció número 2 de Girona està pre­vist que a par­tir de l’abril comenci a citar a decla­rar els guàrdies civils i els efec­tius de la Policía Naci­o­nal inves­ti­gats per les càrre­gues que hi va haver durant el referèndum de l’1-O del 2017. La que­re­lla col·lec­tiva que es va pre­sen­tar arran dels fets es diri­geix con­tra els agents que van actuar als col·legis elec­to­rals de la capi­tal girona, Sant Julià de Ramis i Aigua­viva; els seus coman­da­ments i els res­pon­sa­bles polítics del dis­po­si­tiu. S’hi denun­cien tor­tu­res, lesi­ons i delic­tes con­tra els drets indi­vi­du­als. El lle­trat Albert Car­re­ras, mem­bre del col·lec­tiu d’advo­cats volun­ta­ris pel dret de defensa, posa de mani­fest que “per fi aquest assumpte s’ha començat a des­en­ca­llar”: “És una bona notícia per als més de dos-cents ferits, ja que sem­bla que s’estan obrint coses dins del pro­ce­di­ment.” I és que cal recor­dar que aquesta que­re­lla es va adme­tre a tràmit el maig de l’any pas­sat.

Pre­ci­sa­ment a mit­jan febrer, els advo­cats volun­ta­ris van entrar un escrit de queixa al jut­jat cri­ti­cant que la ins­trucció arros­se­gava greus dila­ci­ons. Entre altres motius, perquè encara no s’havien citat a decla­rar com a inves­ti­gats la dot­zena d’agents que els ferits per les càrre­gues havien iden­ti­fi­cat (amb fotos o amb el número de TIP que van apor­tar en les denúncies).

Pràctica trans­cen­den­tal

Segons va infor­mar l’ACN, la jut­gessa ins­truc­tora ha can­viat fa poc. Arran de la queixa pre­sen­tada pels advo­cats volun­ta­ris, des del jut­jat es va eme­tre una inter­lo­cutòria en què s’indica que la decla­ració de tots aquells iden­ti­fi­cats –també coman­da­ments– és una de les “diligències trans­cen­den­tals” que cal dur a terme. En paral·lel, i ate­nent també a una petició dels lle­trats volun­ta­ris, el jut­jat ha encar­re­gat als Mos­sos d’Esqua­dra que inves­ti­guin els canals de comu­ni­cació alter­na­tius que la Policía Naci­o­nal i la Guàrdia Civil hau­rien fet ser­vir durant el dis­po­si­tiu del referèndum.